Google ประเทศไทย ร่วมกับ อเมริกันคอร์เนอร์ จัดหลักสูตรอบรมคณะครูและนักศึกษา ภายในธีม “การเรียนรู้หนังสือดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา”

กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2561:  Google ประเทศไทย ร่วมกับ อเมริกันคอร์เนอร์ (American Corner) โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรดิจิทัลให้กับคณะครูและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่สนใจในพื้นที่ เริ่มการจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ภายใต้ธีม “การเรียนรู้หนังสือดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา”  ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและเวิร์คช็อปเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้  โดยกำหนดให้มีการเริ่มฝึกอบรมแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ไปจนถึงปลายปี พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัลในครั้งนี้   เพื่อต้องการช่วยลดช่วงว่างสำหรับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเริ่มทำงานจริงด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ถูกต้อง   ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มุ่งเน้นความสำคัญต่อผู้ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมารยาทและความปลอดภัยในสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย  โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ซึ่งแต่ละหัวข้อจะจัดให้มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 คน และครูจำนวน 20 คน รายละเอียดมีดังนี้

1. G-Suite for Education: การใช้งานบริการของ Google อาทิ Google Docs, Sheets, Slides และ Form
2. Google for Digital Economy ครอบคลุมไปถึง AdWords, Google My Business และอื่นๆ
3. Google Maps และ Earth: รู้จักวิธีใช้ เป็นนักสำรวจ ช่วยเสริมทักษะด้านความคิด
4. YouTube: การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ YouTube เพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในรูปแบบวิดีโอ มีการโปรโมทช่องของตนเองและสามารถรักษาความนิยมของผู้ติดตามได้อย่างสม่ำเสมอ

มร เบน คิง Country Director Google ประเทศไทย กล่าวว่า “การร่วมมือเปิดหลักสูตรอบรมดิจิทัลกับอเมริกันคอร์เนอร์ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนี่งในความมุ่งมั่นที่ Google ประเทศไทย ปรารถนาที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วทั้งประเทศแม้ในแถบชนบทได้รับการเรียนรู้หนังสือดิจิทัลรวมทั้งการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี โดยหลักสูตรที่กล่าวเบื้องต้นนั้น เรามุ่งหวังว่านักศึกษาจะมีความตระหนักถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในคลาสเรียนและในชีวิตประจำวัน สร้างความคุ้นเคยกับแวดล้อมกับการศึกษาหนังสือดิจิทัลในโลกการเรียนรู้ในปัจจุบัน ตลอดจนะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเป็นพนักงานที่มีคุณภาพในแวดล้อมการทำงานจริง”

มร กลิน ที. เดวีส์  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย ในการร่วมเปิดโลกทัศน์เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี สร้างวัยหนุ่มสาวให้มีความเชี่ยวชาญ  รวมทั้งเป็น การเป็นผู้นำด้านธุรกิจอย่างมืออาชีพในประเทศไทย และการเป็นเจ้าภาพสำหรับสถานที่ ณ อเมริกันคอร์เนอร์ ทั้ง 4 จังหวัดในประเทศไทยในครั้งนี้  เรามั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมนี้จะสามารถขยายและต่อยอดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีไปได้ทั่วประเทศไทย

อเมริกันคอร์เนอร์ (American Corner) เป็นศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ รวมทั้ง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการส่งเสริมการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา