ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Announcement for 2023-2024 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)
ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
————————————————-

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program เป็นเวลา ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปี 2566 (สิงหาคม-ธันวาคม 2566) หรือฤดูใบไม้ผลิปี 2567 (มกราคม-พฤษภาคม 2567)

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดีและมีความเป็นผู้นำได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ โดยโครงการมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐฯ

ประโยชน์ที่ผู้รับทุน Global UGRAD จะได้รับ

 • ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยมี World Learning (สหรัฐอเมริกา) และฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เป็นผู้บริหารทุนการศึกษา
 • เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา และพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน
 • ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนากับผู้รับทุน Global UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำและทักษะในการทำงาน
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของโครงการ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมภาษาอังกฤษก่อนรับทุน
 • ได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแลจากฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับทุนท่านอื่น ๆ ที่จะเดินทางไปในปีเดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าของโครงการชาวไทยและอเมริกัน
 • ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD และศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครได้ที่ http://www.worldlearning.org/ugrad

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • นักศึกษาที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้
 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยจะต้องเหลือระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนจบการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการและกลับจากสหรัฐฯ แล้ว (นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ Global UGRAD ในภาคเรียนสุดท้าย เนื่องจากต้องกลับมาเรียนและจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)
 • นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา เช่น นิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง อาจจะมีข้อจำกัดในการลงเรียนวิชาเอกตามสาขาข้างต้น หากได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ นักศึกษาอาจต้องลงเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกแทน
 • มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ
 • ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน

เงื่อนไข

 • ทุน Global UGRAD เป็นทุนที่ไม่มีปริญญา แต่อาจโอนถ่ายหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมดเอง
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางกลับทันทีหลังจากสิ้นสุดโครงการ
 • ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการได้ โดยทาง World Learning เป็นผู้ดำเนินการเลือกมหาวิทยาลัยให้ตามความเหมาะสม
 • กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้ตัดสินการคัดเลือกผู้สมัคร

เอกสารสำคัญที่ต้องอัปโหลดขึ้นบนลิงก์ด้านล่าง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มีดังต่อไปนี้
https://webportalapp.com/sp/closed/ugrad_student_application_2023

 • จดหมายแนะนำ/สนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษ (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้จากระบบ
  • ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอกที่นักศึกษากำลังเรียน/เคยเรียนด้วย
  • ฉบับที่ 2 รับรองโดยบุคคลอื่นที่นักศึกษาเคยร่วมงานด้วย เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึกงาน โค้ช หรือหัวหน้าฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวไม่สามารถออกจดหมายแนะนำ/สนับสนุนได้)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนแทน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลัย มีลายเซ็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกำกับ (ผู้สมัครไม่ต้องเซ็นรับรองเนื่องจากเป็นเอกสารฉบับจริง)
 • เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ตามหัวข้อที่ระบบกำหนด ข้อละ 450-600 คำ
 • สำเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) และรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนำการกรอกใบสมัครได้จากเว็บไซต์ https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/ และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารสำคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ได้ที่ https://webportalapp.com/sp/closed/ugrad_student_application_2023
 2. หากเลยกำหนดแล้ว ระบบจะปิดการรับสมัคร และผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือพิมพ์เอกสารของตนเองได้
 3. สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ หรือใบสมัครที่นำมายื่นด้วยตนเอง

ตารางการดำเนินงาน (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

1 พฤศจิกายน 2565                  เปิดรับสมัครทุน 2023-2024 Global Undergraduate Exchange Program ทางออนไลน์

15 ธันวาคม 2565                    ปิดรับสมัครในระบบ

18 มกราคม 2566                     ฝ่ายสื่อมวลชน และวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ส่งลิงก์ Zoom เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกสัมภาษณ์

1 กุมภาพันธ์ 2566                    สอบสัมภาษณ์ทาง Zoom

28 มีนาคม 2566                       ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะได้รับ/ไม่ได้รับคัดเลือกใน https://webportalapp.com/sp/closed/ugrad_student_application_2023

7 เมษายน 2566                        ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายสอบ TOEFL iBT (รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง)

กรกฎาคม 2566                        ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

สิงหาคม-ธันวาคม 2566             นักศึกษาเดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

มกราคม-พฤษภาคม 2567         นักศึกษาเดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Usawadee@fan.gov โดยระบุหัวข้อ “Global UGRAD 2023-2024”