ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Announcement for 2022-2023 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)
ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพฯ) สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในภาคการศึกษา ฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 หรือ ฤดูใบไม้ผลิปี 2023

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ โดยโครงการมุ่งหวังให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program

 • ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยมี World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้บริหารทุนการศึกษา
 • เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา และพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน
 • ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับผู้รับทุน Global UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำและทักษะในการทำงาน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐฯ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับทุน
 • ได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา และมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับทุนท่านอื่น ๆ ทั้งที่จะไปในปีเดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าของโครงการชาวไทยและอเมริกัน
 • ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD และศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครได้ที่ http://www.worldlearning.org/ugrad

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • นักศึกษาที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนี้ได้
 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากที่กลับจากสหรัฐฯ (นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ Global UGRAD ในภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องกลับมาเรียนและจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)
 • นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง อาจจะมีข้อจำกัดในการลงเรียนวิชาเอกตามสาขาข้างต้น หากได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ นิสิต/นักศึกษาอาจต้องลงเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกแทน
 • มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
 • ต้องได้รับอนุญาตเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง(หรือผ่าน Zoom ในกรณีที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 รุนแรงเพิ่มขึ้น)

เงื่อนไข

 • ทุน Global UGRAD เป็นทุนที่ไม่มีปริญญา แต่อาจโอนถ่ายหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมดเอง
 • ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเดินทางกลับทันทีหลังจากสิ้นสุดโครงการ
 • สถานทูตสหรัฐฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสังกัดเท่านั้น
 • ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการได้ โดยทาง World Learning เป็นผู้ดำเนินการเลือกมหาวิทยาลัยให้ตามความเหมาะสม
 • กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ เป็นผู้ตัดสินการคัดเลือกผู้สมัคร

เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง มีดังนี้

 • เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ Online Application http://ow.ly/s2jS50CTmBr ซึ่งต้องพิมพ์เอกสารก่อนระบบปิดรับสมัครภายในวันที่ 6 มกราคม 2565
 • เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ตามหัวข้อที่ระบบกำหนด ข้อละ 450-600 คำ
 • Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย มีลายเซ็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกำกับ (ผู้สมัครไม่ต้องเซ็นรับรองเนื่องจากเป็นเอกสารฉบับจริง)
 • จดหมายแนะนำ/สนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่ดาวโหลดได้จากระบบ
  • ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่นิสิต/นักศึกษากำลังเรียน/เคยเรียนด้วย
  • ฉบับที่ 2 รับรองโดยบุคคลอื่นที่นิสิต/นักศึกษาเคยร่วมงานด้วย เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึกงาน, โค้ช, หรือหัวหน้าฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวไม่สามารถออกจดหมายแนะนำ/สนับสนุนได้)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนแทน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) หากไม่มี ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ: เอกสารสำคัญข้างต้นใช้อย่างละ 1 ชุด (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online Application และส่งพร้อมใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อทำการคัดเลือกเบื้องต้น)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 6 มกราคม 2565 เวลา 12:00 น. เที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทย ผู้สนใจสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนำการกรอกใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/ และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสำคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ได้ที่ http://ow.ly/s2jS50CTmBr หากเลยกำหนดแล้ว ระบบจะปิดการรับสมัคร และผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือพิมพ์เอกสารของตนเองได้
 2. ผู้สมัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปที่ กองวิเทศสัมพันธ์หรือสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตต้นสังกัดของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อทำการคัดเลือกภายใน โดยมหาวิทยาลัยอาจกำหนดวันปิดรับสมัครภายในเอง สถานทูตสหรัฐฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่เอกสารไม่ครบสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยทำการคัดเลือกภายใน และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนจำนวน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยนำส่งเอกสารตามที่กำหนดในข้อ 2 ของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลสำหรับการติดต่อผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัย ให้คุณอุษาวดี เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ ประจำแผนกข่าวสารและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ทางอีเมล Usawadee@state.gov หรือทางไปรษณีย์ที่

คุณ อุษาวดี เกตุพิชัย
ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม
สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
95 ถ. วิทยุ
ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์งดพิจารณาผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยที่มิได้ส่งรายชื่อภายในวันดังกล่าว โดยจะยึดวันที่ ๆ ส่งไปรษณีย์

ตารางการดำเนินงาน (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

1 พฤศจิกายน 2564                 เปิดรับสมัครทุน 2022-2023 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application

6 มกราคม 2565                    ปิดรับสมัครในระบบ Online Application

3-17 มกราคม 2565                 มหาวิทยาลัยทำการคัดเลือกภายใน (หากคัดเลือกเสร็จก่อนกำหนด สามารถส่งรายชื่อและเอกสารได้ทันที)

21 มกราคม 2565                  ปิดรับเอกสารเสนอชื่อตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (อีเมลรายชื่อมาที่ Usawadee@state.gov หรือทางไปรษณีย์)

8 กุมภาพันธ์ 2565                 ฝ่ายข่าวสาร และวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ส่งอีเมลถึงผู้ได้รับการคัดเลือกสัมภาษณ์ โดยจะจัดส่งลิ้งค์ซูมทางอีเมล

15 กุมภาพันธ์ 2565                 สอบสัมภาษณ์ที่ฝ่ายข่าวสาร และวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

15 เมษายน 2565                    ฝ่ายข่าวสาร และวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ แจ้งผลการคัดเลือกให้แก่ผู้สมัคร และมหาวิทยาลัย

29 เมษายน 2565                     ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายสอบ TOEFL iBT (รายละเอียดการสอบจะแจ้งในภายหลัง)

กรกฎาคม 2565                       ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารวมการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565      นักศึกษาเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมโครงการใน ภาคการศึกษา ฤดูใบไม้ร่วง

มกราคม-พฤษภาคม 2566        นักศึกษาเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมโครงการใน ภาคการศึกษา ฤดูใบไม้ผลิ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ โดยส่งอีเมลล์มาที่ Usawadee@state.gov โดยระบุหัวข้อ “Global UGRAD 2022-2023”

** ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัคร ที่ไม่ได้ส่งจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดตามเวลาที่กำหนด