เอกสารข้อเท็จจริง: รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส ประกาศความช่วยเหลือใหม่ของสหรัฐฯ สำหรับพลังงานสะอาดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เอกสารข้อเท็จจริง: รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส ประกาศความช่วยเหลือใหม่ของสหรัฐฯ สำหรับพลังงานสะอาดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

การเยือนไทยของรองประธานาธิบดีจะยืนยันความทุ่มเทของสหรัฐฯ ต่อเสถียรภาพ สันติภาพ ความมั่งคั่ง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ที่กรุงเทพมหานคร รองประธานาธิบดีจะพบผู้นำภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของไทย ตลอดจนผู้นำธุรกิจที่เกี่ยวกับข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนงานของเราในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รองประธานาธิบดีจะประกาศให้เงินทุนก้อนใหม่ เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด การเชื่อมโยง และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การประกาศครั้งนี้ต่อยอดจากการประกาศของรองประธานาธิบดีเพื่อสนับสนุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงโครงการ Mekong-Mississippi Sister Rivers Partnership และโครงการ Mekong NextGen Scientists

หุ้นส่วนด้านพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ (JUMPP)

รองประธานาธิบดีจะประกาศว่า รัฐบาลตั้งเป้าที่จะของบประมาณสูงถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐจากรัฐสภา โดยเพิ่มเติมจากเงินทุนในหุ้นส่วนด้านพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ (Japan-U.S. Mekong Power Partnership) หรือ JUMPP ซึ่งสนับสนุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้ภูมิภาคมีการไหลของกำลังไฟเพิ่มสูงขึ้น มีการบูรณาการพลังงานสะอาด การลดแก๊สคาร์บอน และความเข้มแข็งในภาคพลังงาน นับตั้งแต่การประกาศตัวกรอบความร่วมมือ JUMPP เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมเงินลงทุนเริ่มต้นของสหรัฐฯ จำนวน 29.5 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้ขยายความร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างตลาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีผู้ให้บริการหลากหลายและมีความเชื่อมโยงกัน กรอบความร่วมมือ JUMPP สนับสนุนรัฐบาลของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อบรรลุการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดและเป้าหมายการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค

ประเทศลุ่มน้ำโขงกำลังเร่งบูรณาการโครงการพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จึงต้องได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและกลไกตลาดให้ทันสมัย รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความเชื่อถือได้ การเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วภูมิภาคลุ่มน้ำโขงช่วยให้ภูมิภาคมีพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลาย และลดการพึ่งพาไฟฟ้าพลังน้ำเพียงอย่างเดียว กรอบความร่วมมือ JUMPP สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ผ่านความช่วยเหลือด้านเทคนิคซึ่งส่งเสริมตลาดพลังงานที่เข้มแข็งและบูรณาการพลังงานหมุนเวียนอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่เชื่อถือได้ มั่นคง และราคาไม่แพง เป็นการสนับสนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่งต่อไป