การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕

การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ เป็นการฝึกที่ถูกจัดขึ้นในหลายพื้นที่ของราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นหนึ่งในการฝึกพหุภาคีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ (CG15) ครั้งที่ ๓๔ ซึ่งเป็นการฝึกประจำปี โดยจะมี ๒๔ ชาติเข้าร่วม ซึ่งจะเน้นในเรื่องความมั่นคงของโลก การประสานงาน ความร่วมมือและความมั่นคงในภูมิภาค CG15 ปีนี้จะรวมถึงการเพิ่มความสำคัญของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายความร่วมมือในภูมิภาคสำหรับการเผชิญปัญหาวิกฤต การฝึกพหุภาคีนี้ ประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสนาธิการ โครงการช่วยเหลือประชาชน การสัมมนาทางการแพทย์ การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งและการฝึกภาคสนาม

การฝึกฝ่ายเสนาธิการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก ๑๖ ชาติ ในส่วนวางแผน กองกำลังผสมนานาชาติซึ่งตอบโต้สถานการณ์ สมมุติในหัวข้อความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านโจรสลัด และการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกจาก ๑๑ ชาติ จะร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับคนไทย และการช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งมีทั้งแพทย์พลเรือนและแพทย์ทหารระหว่างการฝึกภาคสนาม ผู้เข้าร่วมฝึกจะดำเนินการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและสานสัมพันธ์ในภูมิภาค

สำหรับชาติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก มี ๖ ชาติ

ข้อมูลต่อไปนี้ คือเหตุการณ์สำคัญที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ซึ่งสื่อที่มีความสนใจขอให้ลงทะเบียนกับหน่วยข้อมูลข่าวสารร่วม ที่ cobragold.media@gmail.com และ cobragoldthailand@gmail.com ก่อนหนึ่งวันของแต่ละเหตุการณ์กรุณากรอกอีเมล์ ชื่อ–นามสกุล หน่วยงาน ชนิดรถ หมายเลขทะเบียน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สื่อที่ลงทะเบียนจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเหตุการณ์ฝึก

ชื่อการฝึก สถานที่ วันที่ วัน – เวลา ลงทะเบียน
พิธีเปิด จ.นครนายก ๙ ก.พ.๕๘ ๘ ก.พ.๕๘, ๑๓๐๐
การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง เมืองพัทยา ๑๕ ก.พ.๕๘ ๑๔ ก.พ.๕๘, ๑๓๐๐
การสัมมนาทางการแพทย์ จ.ลพบุรี ๑๖-๑๗ ก.พ.๕๗ ๑๕ ก.พ.๕๘, ๑๓๐๐
พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้าง จ.จันทบุรี ๑๗ ก.พ.๕๘ ๑๖ ก.พ.๕๘, ๑๓๐๐
พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้าง จ.สระบุรี ๑๘ ก.พ.๕๘ ๑๗ ก.พ.๕๘, ๑๓๐๐
พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้าง จ.ลพบุรี ๑๘ ก.พ.๕๘ ๑๗ ก.พ.๕๘, ๑๓๐๐
พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้าง อ.ชัยบาดาล ๑๙ ก.พ.๕๘ ๑๘ ก.พ.๕๘, ๑๓๐๐

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ พันเอก อิทธิพล ปิ่นพรหม รองหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๕ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๐๔ ๔๑๕๐ อีเมล์ cobragoldthailand@gmail.com หรือ คุณ บุษบงลาวัณย์ พัฒโร โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๓๓ ๑๑๑๒ อีเมล์ pattaro@state.gov นอกจากนี้สามารถชมภาพและวีดิโอสำหรับสื่อมวลชนนำไปประกอบการทำข่าวได้ที่ https://www.dvidshub.net/feature/Cobragoldhttps://www.facebook.com/ExerciseCobraGold และ https://www.facebook.com/CobraGoldThailand.RTARF/(ฝ่ายไทย)