อาสาสมัครพนักงานสถานทูตสหรัฐฯร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ณ จังหวัดระยอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 อาสาสมัครพนักงานสถานทูตสหรัฐฯ 28 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดชายหาด กับอาสาสมัครอื่นรวม 500 คน ณ หาดน้ำริน จังหวัดระยองที่มีความยาว 3.5 กิโลเมตร โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันทำความสะอาดชายหาดสากลประจำปี โดยกลุ่มบริษัท Dow Chemical ประจำประเทศไทย หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง โรงเรียนและองค์กรธุรกิจท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันส่งเสริมการตระหนักถึง และ สร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่เก็บได้ นำไปแยกในถุงต่างสีตามประเภท ชั่งน้ำหนักเพื่อการกำจัดที่ถูกวิธี มีจำนวนถุงกว่าร้อยใบที่อาสาสมัครได้คัดแยก โดยขยะดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อชายหาด บริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้ชายหาด อีกทั้งบริเวณร่องน้ำโดยรอบหาดดังกล่าว