ผู้มีสิทธิ์ในการสมัครงาน

ผู้ที่สามารถสมัครงานได้ (คำจำกัดความ)

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม “Open To” เท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา

ประกาศสมัครงานนี้เปิดให้กับผู้สมัครทุกคนที่สนใจ

ประกาศตำแหน่งงานว่างเปิดให้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่ได้รับการแต่งตั้ง (Appointment Eligible Family Member (AEFM)):
  • มีสัญชาติอเมริกัน
  • สามี/ภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกัน(ตามที่ระบุไว้ใน 3 FAM 1610)ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  • บุตรที่ยังไม่ได้สมรสและมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  • อยู่ในคำสั่งการเดินทางหรือ แบบฟอร์ม OF-126 ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่ประจำอยู่นอกประเทศสหรัฐฯ
  • อยู่ภายใต้การปกครองของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
  • อาศัยอยู่กับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่เป็นผู้อุปถัมภ์นอกประเทศสหรัฐฯ
  • ไม่ได้รับเงินบำนาญจากรัฐบาลสหรัฐฯ
 • สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ (U.S. Citizen Eligible Family Member (USEFM)):
  • มีสัญชาติอเมริกัน
  • สามี/ภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกัน(ตามที่ระบุไว้ใน 3 FAM 1610)ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  • บุตรที่ยังไม่ได้สมรสและมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  • อยู่ในคำสั่งการเดินทางหรือ แบบฟอร์ม OF-126 ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่ประจำอยู่นอกประเทศสหรัฐฯ และอยู่ภายใต้การปกครองของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
  • อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ได้รับรองภายใต้กฏ 3 FAM 3232.2 ให้เป็น Involuntary Separate Maintenance Allowance (ISMA)
  • ได้รับเงินบำนาญจากรัฐบาลสหรัฐฯ

ข้อควรระวัง:   ต้องส่งคำสั่งการเดินทางเพื่อแสดงว่าผู้อุปถัมภ์ถูกย้ายมาประจำที่สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย

ประกาศตำแหน่งงานว่างเปิดให้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • พนักงานปัจจุบันของรัฐบาลสหรัฐฯ – พนักงานทัองถิ่นของรัฐบาลสหรัฐฯในประเทศไทยที่จ้างภายใต้สัญญาจ้างงาน ( Personnel Service Agreement (PSA)) และสัญญาโดยตรง
 • สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่ได้รับการต่งตั้ง (ตามที่ระบุไว้ด้านบน)
 • สมาชิกในครอบครัวที่มีสัญชาติอเมริกันของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ (ตามที่ระบุไว้ด้านบน)
 • สมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ: สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
  • มีสัญชาติอเมริกันหรือสัญชาติอื่นๆ
  • สามี/ภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกัน(ตามที่ระบุไว้ใน 3 FAM 1610)ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  • บุตรที่ยังไม่ได้สมรสและมีอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์หรือไม่กำหนดอายุหากเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  • บิดา/มารดา(รวมทั้งบิดา/มารดาเลี้ยงและบิดา/มารดาบุญธรรม)ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯและของคู่สมรสหรือคู่สมรสเพศเดียวกัน ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯเกิน 51 เปอร์เซ็นต์
  • พี่สาว/น้องสาวหรือพี่ชาย/น้องชาย(รวมทั้งพี่สาว/น้องสาวหรือพี่ชาย/น้องชายที่เกิดจากคนละบิดาและ/หรือมารดาและพี่สาว/น้องสาวหรือพี่ชาย/น้องชายบุญธรรม)ที่ยังไม่ได้สมรสและอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์หรือไม่กำหนดอายุหากเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯและของคู่สมรสหรือคู่สมรสเพศเดียวกัน ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯเกิน 51 เปอร์เซ็นต์
  • อยู่ในคำสั่งการเดินทางหรือ แบบฟอร์ม OF-126 ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่ประจำอยู่นอกประเทศสหรัฐฯ
  • อยู่ภายใต้การปกครองของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 • สมาชิกในครัวเรือนของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ (Member of Household (MOH)): ผู้ที่อยู่อาศัยกับของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯที่เป็นผู้อุปถ้มภ์และอยู่นอกประเทศสหรัฐฯ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯและไม่อยู่ในคำสั่งการเดินทางหรือ แบบฟอร์ม OF-126 ของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ
  • ได้รับการเสนอชื่อจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อขออนุมัติต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่าเป็นสมาชิกในครัวเรือนและต้องได้รับการอนุมัติด้วย
  • เป็นบิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/หลาน/คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน/บุตรหรือธิดาที่บรรลุนิติภาวะ/เด็กที่กำลังทำเรื่องขอรับอุปถัมภ์/พี่ชาย/น้องชาย/พี่สาว/น้องสาว/บิดาและมารดาของคู่สมรส/ลูกเขย/ลูกสะใภ้/บิดาเลี้ยง/มารดาเลี้ยง/ลูกเลี้ยงและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากคำจำกัดความของ 14 FAM 511.3. และไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติอเมริกัน

ข้อควรระวัง:   ต้องส่งคำสั่งการเดินทางเพื่อแสดงว่าผู้อุปถัมภ์ถูกย้ายมาประจำที่สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย