ตำแหน่งงานว่างของสถานทูตฯ

 1. ตำแหน่งงานว่างของสถานทูตฯ
 2. ตำแหน่งงานว่างของ USAID

โอกาสในการร่วมงานกับเรา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีนโยบายที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติที่ยุติธรรมและเป็นธรรมในการจ้างงานต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ แหล่งกำเนิด อายุ ความทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง สถานภาพสมรส หรือความโน้มเอียงทางเพศ นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายนี้ประสบผลสำเร็จสำหรับการปฏิบัติการงานบุคคลที่เท่าเทียมกันผ่านโครงการต่างๆที่ส่งเสริมความหลากหลายอย่างต่อเนื่องสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติของพนักงาน 8 ประการ ตามลิงก์นี้ (PDF 128KB) เพื่อเข้าร่วมงานกับเรา

ผู้มีสิทธิ์ในการสมัครงาน

เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ประกาศในหัวข้อ “OPEN TO” ของประกาศตำแหน่งงานว่างจะได้รับการพิจารณาในตำแหน่งงานนั้นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่ (คำจำกัดความ)

ประกาศตำแหน่งงานว่าง:

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดูประกาศตำแหน่งว่างทั้งหมดและเพื่อสมัครงานในตำแหน่งต่างๆที่คุณมีคุณสมบ้ติตามที่กำหนด

คุณอาจได้รับผลกระทบจากการส่งใบสมัครในช่วงเวลาบำรุงรักษาระบบ (เวลาวอชิงตัน ดี.ซี.) ดังนี้

 • December 2-4, 2023 12:01am ET – 5:59am ET
 • December 15, 2023 12:01am ET – 5:59am ET
 • December 16, 2023 12:01am ET; outage until complete

หมายเหตุ: สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯแนะนำให้ผู้สมัครส่งใบสมัครงานทั้งตำแหน่งระดับปกติ (Full performance) และตำแหน่งระดับผู้ฝึกงาน (T – Trainee) ถ้าตำแหน่งงานนั้นๆเปิดรับสมัครทั้งสองระดับ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯจะเป็นผู้ตัดสินว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งนั้นๆหรือไม่ ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่ตำแหน่งระดับปกติ (Full performance) จะได้รับการพิจารณาก่อน

วิธีการสมัครงาน

กรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำและเกณฑ์การส่งใบสมัครงานที่ประกาศบนเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด กรุณาส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัครของแต่ละตำแหน่งงานนั้นๆ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ใบสมัครของคุณจะไม่ได้รับพิจารณา

หมายเหตุ:

 • ประกาศตำแหน่งงานใหม่จะประกาศหลังเที่ยงวันของวันที่เปิดรับสมัคร
 • ประกาศตำแหน่งงานปัจจุบันที่จะปิด จะถูกดึงออกจากระบบภายในเที่ยงคืนของวันที่ปิดรับสมัคร  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ แนะนำให้ผู้สมัครส่งใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดก่อนเที่ยงคืนของวันที่ปิดรับสมัคร

สิทธิ์ในการได้รับการพิจาณาว่าจ้างก่อน

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มประเภทที่ได้สิทธิ์ในการว่าจ้างก่อนจะได้รับสิทธิ์ในการพิจาณาว่าจ้างก่อนผู้สมัครอื่นโดยเรียงลำดับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องแสดงสถานะของตนให้ถูกต้องพร้อมส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาภายในวันปิดรับสมัคร หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้สมัครจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

คำถามพบบ่อย

คำตอบ: ทุกคนสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

คำตอบ: คุณสามารถสมัครตำแหน่งงานที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศได้โดยไม่จำกัดจำนวน รวมถึงตำแหน่งที่เคยสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ได้รับเลือก

คำตอบ:  แต่ละประกาศตำแหน่งงานว่างจะระบุเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

 • ประเภทของผู้สมัคร: ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในประเภทที่จะสมัครงานในตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผู้มีสิทธิ์ในการสมัครงาน
 • คุณสมบัติตามประกาศ: คุณต้องมีคุณสมบัติตรงและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศตำแหน่งงานเพื่อที่จะได้รับการพิจารณา
 • เอกสารที่ใช้ประกอบ: แต่ละตำแหน่งงานจะระบุเอกสารประกอบที่ต่างกัน ก่อนที่คุณจะส่งใบสมัครทุกครั้ง ควรตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครงานและเอกสารที่ใช้ประกอบให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงบรรยายคุณสมบัติดังต่อไปนี้ของคุณให้ชัดเจน ได้แก่การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ภาษา ความรู้และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของตำแหน่งงานนั้นๆ อย่างไรบ้าง เช่นถ้าตำแหน่งงานต้องการทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณต้องระบุทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในใบสมัครของให้ครบถ้วน

กรุณาอ่านข้อกำหนดในการสมัครงานแต่ละตำแหน่งตามหัวข้อต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ โปรดกรอกข้อมูลพร้อมอับโหลดเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ปิดรับสมัคร

คำตอบ: คุณสามารถอับโหลดเอกสารอื่นๆ โดยเลือกหัวข้อ ‘Other Document’ ในกรณีที่ไม่มีรายการเอกสารตรงตามที่ต้องการ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล โดยระบุรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวใน Document Description ว่าเป็น ‘certificate of name change’ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

คำตอบ: คุณควรกรอกประสบการณ์ทำงานให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและบรรยายรายละเอียดของงานที่เคยทำมาอย่างละเอียดโดยเริ่มจากตำแหน่งงานปัจจุบันก่อนบรรยายประสบการณ์ทำงานในอดีต พร้อมระบุจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ หากคุณทำงานมากกว่าหนึ่งตำแหน่งงานในช่วงเวลาเดียวกัน หรือหากคุณมีชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่นอนในแต่สัปดาห์ ให้ใส่จำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่คุณทำงานในแต่ละสัปดาห์สำหรับแต่ละตำแหน่งงานนั้นๆ โดยไม่รวมช่วงเวลาพักเข้ามาในชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้คุณสามารถใส่ช่วงเวลาทำงานในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักศึกษาฝึกงาน หรืออาสาสมัครโดยดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

Company Title Type From To Hours/Week
A Admin. Clerk Full Time July 2016 Current 40 hrs/wk
A Receptionist Full Time May 2014 June 2016 40 hrs/wk
B Operator Full Time June 2013 April 2014 48 hrs/wk
C English Tutor Intermittent May 2013 March 2014 6 hrs/wk
D Internship Full Time January 2013 July 2013 35 hrs/wk
E Cashier Part Time June 2012 January 2013 15 hrs/wk

คำตอบ: เนื่องจากมีใบสมัครจำนวนมาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่เข้าสู่รอบสัมภาษณ์เท่านั้น ดังนั้นหากคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในสองเดือนหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร ให้ถือว่าตำแหน่งนั้นๆ ได้คัดเลือกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำตอบ: หากเป็นตำแหน่งงานว่างของสถานทูตฯ ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ คุณจะต้องสร้างบัญชีออนไลน์ กรอกสมัครงานและอับโหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น
หากเป็นตำแหน่งงานว่างของหน่วยงานอื่น โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศตำแหน่งงานของหน่วยงานนั้น และติดต่อกับหน่วยงานนั้นโดยตรง

คำตอบ: ใช่ คุณต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนถูกต้อง

คำตอบ: ผู้สมัครทุกสัญชาติต้องชี้แจงว่ามีทักษะทางภาษาต่างๆ ตามที่ประกาศในแต่ละตำแหน่งงานเกือบทุกตำแหน่งต้องการผู้สมัครที่มีทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาจมีบางตำแหน่งที่ต้องการทักษะทางภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องชี้แจงทักษะทางภาษานั้นๆ ให้ครบถ้วนตามประกาศตำแหน่งงาน

คำตอบ: คุณสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องแนบผลคะแนน TOEIC (การฟังและการอ่าน) ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเชิญเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (EPT)

คำตอบ: ใช่ คุณต้องอับโหลดวีซ่าและใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไทยที่แสดงว่าคุณสามารถพำนักและทำงานในประเทศไทยพร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานอื่นๆที่ระบุตามประกาศตำแหน่งงานภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้สถานทูตสหรัฐฯ ไม่สามารถให้การสนับสนุนในการออกเอกสารใดๆ ให้แก่คุณได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไทย โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยโดยตรง

หากคุณถือสัญชาติอเมริกันและต้องการสมัครงานเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ถูกมอบหมายให้มาปฏิบัติภารกิจตามประเทศต่างๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

หากคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ติดตามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่มาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย (USEFM, AEFM, EFM หรือ MOH) โปรดอับโหลดเอกสารในการมาปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่มาเพื่อประกอบการสมัครงานด้วย

คำตอบ: คุณสามารถแก้ไขใบสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่ตำแหน่งนั้นปิดรับสมัครงาน

คำตอบ: คลิกที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” หรือ “Forgot Password” แล้วตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย 3 ข้อที่คุณเลือกไว้ตอนสร้างบัญชีออนไลน์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านครั้งใหม่

คำตอบ: หากใส่รหัสผ่านผิดครั้งที่สาม บัญชีออนไลน์ของคุณจะถูกระงับชั่วคราวเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นคุณสามารถเข้าไปใช้งานได้ตามปกติ กรุณากรอกข้อมูลและรหัสผ่านให้ถูกต้อง หรือคลิกที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” หรือ “Forgot Password” เพื่อตั้งรหัสใหม่ โดยตอบคำถาม 3 ข้อที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่ตอนสร้างบัญชีให้ถูกต้องเพื่อตั้งรหัสผ่าน

หากลืมคำตอบของคำถามเพื่อความปลอดภัย 3 ข้อนี้ คุณต้องสร้างบัญชีใหม่ด้วยชื่ออีเมล์ใหม่

ฝ่ายบุคคลไม่สามารถช่วยกู้รหัสผ่าน ดังนั้นกรุณาจดจำชื่อบัญชีออนไลน์ รหัสผ่าน และคำตอบ 3 ข้อเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

คำตอบ: คุณควรจะสมัครงานทั้งสองประกาศตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในตำแหน่งนั้น โดยวัตถุประสงค์ของการประกาศตำแหน่งงานทั้งสองระดับเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดของตำแหน่งงานที่ระดับ Full Performance แต่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศระดับฝึกงาน (Trainee – (T)) ได้รับการพิจารณาที่ระดับฝึกงาน

อย่างไรก็ตามผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามตำแหน่งงานที่ระดับ Full Performance จะได้รับการพิจารณาก่อนผู้สมัครมีคุณสมบัติตามตำแหน่งงานที่ระดับฝึกงาน (Trainee – (T))

คำตอบ: คุณสามารถยกเลิกใบสมัครที่ส่งมาได้ผ่านระบบออนไลน์ตราบใดที่ตำแหน่งงานนั้นยังไม่ปิดรับสมัคร โดยเข้าไปที่หน้า Dashboard เพื่อดูตำแหน่งงานที่เคยสมัครงานแล้วทั้งหมด แล้วกด withdraw application เพื่อยกเลิกใบสมัครของตำแหน่งงานที่ไม่ต้องการได้ทันที หากตำแหน่งงานนั้นปิดรับสมัครไปแล้ว คุณจะไม่สามารถทำการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก ดังนั้นคุณจะต้องส่งอีเมลแจ้งความจำนงมาที่ bkkrecruitment@state.gov โดยระบุชื่อของคุณและเบอร์ประกาศตำแหน่งงานพร้อมคำชี้แจงที่ต้องการยกเลิกใบสมัครนั้นๆ

คำตอบ: คุณสามารถสมัครงานใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณยกเลิกใบสมัครไปแล้ว ทั้งนี้คุณต้องแก้ไขภายในวันปิดรับสมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ โดยไปที่หน้า ‘Dashboard’ กด ‘Edit Application’ ในตำแหน่งที่ต้องการ ข้อมูลการสมัครงานจะปรากฎ ให้กด ‘Edit’ ในหัวข้อ ‘Series, Grade, Location’ และกด ‘Reapply’ ที่หัวข้อ ‘Grade’ เสร็จแล้วกด ‘Save’

คำตอบ: ได้ หากตำแหน่งที่สมัครงานไม่ได้ทำงานอยู่ภายใต้สายงานบังคับบัญชาเดียวกัน หรือทำงานในตำแหน่งที่อาจมีผลประโยชน์เกื้อหนุนกัน โดยคุณจะต้องชี้แจงในใบสมัครให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีที่มีญาติทำงานในสถานทูต/หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาฯ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใกล้ชิดที่มีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือโดยการแต่งงาน เช่น คู่สมรส บุตรสาว/ชาย มารดา/บิดา พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว น้า ป้า อา ลุง หลาน หรือ บิดา/มารดาของคู่สมรส บุตรเขย/สะใภ้ พี่เขย/น้องเขย พี่สะใภ้/น้องสะใภ้ เป็นต้น โดยรวมถึงสมาชิกในครัวเรือนของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ ตามคำนิยามของ Member of Household (MOH) ภายใต้หัวข้อ ผู้มีสิทธิ์ในการสมัครงาน

คำตอบ: ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยจะได้รับเงินเดือนเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (เงินบาท) ซึ่งได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย, สัญชาติสหรัฐฯหรือสัญชาติอื่นๆที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • มีถิ่นพำนักถาวรและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย
 • สามารถทำงานและเสียภาษีอย่างถูกต้องในประเทศไทย

คำตอบ: ไม่ ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม AEFM/USEFM และเป็นทหารผ่านศึกสหรัฐฯ จะได้รับสิทธิในการพิจารณาการว่าจ้างก่อนผู้สมัครอื่นโดยมีลำดับดังนี้

 1. AEFM / USEFM และเป็นทหารผ่านศึกสหรัฐฯ
 2. AEFM / USEFM
 3. FS on LWOP**

ศึกษาความหมายของ AEFM/USEFM ภายใต้หัวข้อ ผู้มีสิทธิ์ในการสมัครงาน

คำตอบ: คุณจะสามารถใช้สิทธิของ AEFM/USEFM ที่เป็นทหารผ่านศึกสหรัฐฯ ได้เพียงหนึ่งครั้ง ในกรณีได้รับว่าจ้างงานภายใต้หน่วยงานเดียวกัน ในประเทศเดียวกันและต่อหนึ่งวาระ ยกเว้นกรณีสมัครงานหน่วยงานอื่นๆ หรือกรณีลาออกจากตำแหน่งนั้นอย่างน้อย 90 วันตามปฏิทินแล้ว จึงจะสามารถใช้สิทธินั้นได้อีก

คำตอบ: หากคุณใช้สิทธิในฐานะที่เป็น AEFM/USEFM ทหารผ่านศึกสหรัฐฯ แต่ไม่ได้รับเลือก จะถือว่าสิทธินั้นยังไม่ได้ถูกใช้ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้สิทธิในการได้รับการพิจารณาว่าจ้างก่อนผู้สมัครอื่นได้อีกจนกว่าจะได้รับเลือก