Electronic Recruitment Application (ERA)

ERA เป็นระบบการสมัครงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงาน Monster.com เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน/รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ประจำในหลายประเทศทั่วโลกสามารถเข้าถึงผู้สมัครจำนวนมากผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ระบบยังมีความยืดหยุ่นในการสนับสนุนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจ้างงาน โดย ERA ช่วยลดความจำเป็นในใช้กระดาษ อีกทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานพร้อมด้วยระบรักษาข้อมูลของผู้สมัคร

คุณสมบัติที่สำคัญ:

  • ผู้สมัครสามารถสร้างบัญชี ERA เพื่อสมัครงานด้วยอีเมลส่วนตัว
  • ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
  • ผู้สมัครสามารถอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การส่งใบสมัครออนไลน์ที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์อย่างละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และคำแนะนำดังกล่าว ใบสมัครของคุณอาจเป็นโมฆะ