บุคลากรสำคัญ

กงสุลใหญ่: Sean K. O’Neill
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร: Aaron J. Ryan
กงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ: Vi L. Jacobs-Nhan
หัวหน้าสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต: Benjamin D. Rathsack
หัวหน้าแผนกกงสุล: Daniel A. Jacobs-Nhan