บุคลากรสำคัญ

กงสุลใหญ่: Lisa A. Buzenas
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร: Justin Reid
กงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ: Andrew Leahy
หัวหน้าสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต: Raymond D. Morton Jr.
หัวหน้าแผนกกงสุล: David Carr