หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกากว่า 5,300 คนเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 อาสาสมัครปฏิบัติงานทั่วประเทศ ในหลายโครงการ เช่น การศึกษา การพัฒนาชุมชน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอาสาสมัครทำงานในสองโครงการหลักได้แก่ โครงการเพื่อนครูและพัฒนาชุมชน และ โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา การดำเนินงานของหน่วยสันติภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคนไทยและคนอเมริกันที่ทำงานร่วมกันด้วยมิตรภาพเพื่อการพัฒนา

โครงการในประเทศไทย

โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา

อาสาสมัครจะร่วมสอนในชั้นเรียนกับครูไทย โดยใช้วิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกับเจ้าของภาษาโดยตรง พื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบท ในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ หรือมีทรัพยากรน้อยกว่าโรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศไทย โครงการเพื่อนครูฯ สนับสนุนความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติและ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ครูโรงเรียนประถมศึกษาของไทยได้พัฒนาและใช้วิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในห้องเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูไทยออกแบบบทเรียน และสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นอกจากนี้ อาสาสมัครยังมีส่วนร่วมในโครงการขนาดเล็กต่างๆ ของโรงเรียนเช่น โครงการเกี่ยวกับการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกด้วย

โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา

โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และ หน่วยราชการอื่นๆ ในระดับตำบล เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล และเตรียมความพร้อมเยาวชนสำหรับบทบาทในการเป็นผู้ใหญ่ โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่เห็นว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ถ้าได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี และ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี นอกจากนั้น โครงการฯ ยังช่วยให้เยาวชนได้ตระหนักและพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกของตัวเองอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำไปสู่บทบาทในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เยาวชนเป้าหมายของโครงการคือเยาวชนอายุ 9-15 ปี

อาสาสมัครส่วนใหญ่ปฎิบัติงานในพื้นที่ชนบท ที่ซึ่งเยาวชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้อย่างจำกัด ดังนั้นการทำงานของอาสาสมัคร จะมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนให้เปิดโลกทรรศน์และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ทำให้เยาวชนมีโอกาสที่ดีในชีวิตเพิ่มขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม https://www.peacecorps.gov/thailand/

Facebook: https://www.facebook.com/thailand.peacecorps