คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย)

คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) เป็นองค์กรความช่วยเหลือด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ (U.S. Security Assistance Organization – SAO) และสำนักงานรับผิดชอบพื้นฐานภายในประเทศที่รับผิดชอบการฝึกระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งหมดของสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย  หัวหน้าหน่วยจัสแมกไทยคือ ผู้แทนทหารสหรัฐฯ (U.S. Defense Representative – USDR) ประจำประเทศไทย  นอกจากการรายงานตามสายงานบังคับบัญชาทางทหารแล้ว จัสแมกไทยยังรายงานต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยด้วย  จัสแมกไทยต่างจาก SAO อื่นๆ ตรงที่มีภาระหน้าที่หลักหรือให้การสนับสนุนโดยตรงแก่ภารกิจหลากหลาย ได้แก่ โครงการฝึกอบรมแบบร่วมผสมทวิภาคี (หรือ Joint Combined Bilateral Exercise Program ที่มีประมาณ 40 ครั้งในแต่ละปี) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลกของโครงการศึกษาและฝึกอบรมทางการทหารระหว่างประเทศ (IMET) รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและการปราบปรามยาเสพติด

แม้ว่าจัสแมกไทยจะต้องประสานงานกับหน่วยต่างๆ ในสถานทูตฯ แต่จัสแมกไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานทูตฯ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  จัสแมกไทยตั้งอยู่ในบริเวณกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยซึ่งประกอบด้วยอาคารสามชั้น 6 อาคารห่างจากสถานทูตสหรัฐฯ ประมาณสองกิโลเมตรอยู่บนถนนสาทรใต้