สำนักงานทูตเกษตร

สำนักงานทูตเกษตรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในประเทศไทย โดยมีหน้าที่พัฒนาการเข้าถึงตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร ป่าไม้และประมงของสหรัฐฯ สร้างตลาดใหม่ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรของสหรัฐฯ ในตลาดโลกและให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและวิชาการแก่ต่างประเทศ