สำนักงานปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการภูมิภาคแห่งสำนักงานปราบปรามยาเสพติดประจำประเทศไทย ภารกิจของสำนักงานฯ คือบังคับใช้กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสารควบคุมของสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่นำองค์กรและสมาชิกหลักขององค์กรที่เกี่ยวพันกับการปลูก ผลิตและจัดจำหน่ายสารควบคุมที่พบในสหรัฐฯ หรือที่เจตนาเพื่อจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐฯ ไปดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมของสหรัฐฯ หรือประเทศที่มีอำนาจศาลอื่นใด  นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังให้คำแนะนำและความสนับสนุนโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนสารควบคุมผิดกฎหมายทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  ในการปฏิบัติภารกิจนี้ สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ โครงการ การวางแผนและการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสารเสพติดของสหรัฐฯ

ในประเทศไทย สำนักงานฯ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการต่อต้านยาเสพติดและสืบสวนเกี่ยวกับองค์กรค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนสารควบคุมเข้าสหรัฐฯ และตลาดโลก  นอกจากนี้ สำนักงานฯ ที่กรุงเทพมหานครยังมีหน้าที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดระดับภูมิภาคในประเทศกัมพูชา ลาวและเวียดนาม

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติด เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ที่กรุงเทพมหานคร