ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยมากว่า 35 ปีในการเสริมสร้างสมรรถภาพของหน่วยงานในไทยในการป้องกันและควบคุมโรคและลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค งานหลักของศูนย์ฯ ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้คือเอชไอวี/เอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อชนิดใหม่ๆ เช่น ไข้หวัดนก

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังช่วยพัฒนาทักษะบุคลกรสาธารณสุขในด้านต่างๆ เช่น งานห้องปฏิบัติการ วิทยาการระบาดและวิทยาการจัดการ  องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เป็นคู่ความร่วมมือที่สำคัญในการทำงานด้านการควบคุมเอชไอวี/เอดส์  ศูนย์ฯ ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเพื่อเพิ่มความความเข้าใจและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อใหม่ๆ และยังทำงานกับหน่วยงานความร่วมมืออื่นๆ เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานในการตรวจสอบสุขภาพของผู้อพยพที่จะเดินทางไปอยู่สหรัฐฯ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทยตั้งอยู่ที่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีพนักงานชาวอเมริกันประมาณ 16 คนและชาวไทย 175 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในภูมิภาคเอเซียและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา