สำนักงานใหญ่รักษาความมั่นคงทางการทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักงานใหญ่รักษาความมั่นคงทางการทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานที่ต่างจากหน่วยงานอื่นๆ โดยมีบทบาทที่สำคัญภายในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  บุคลากรของสำนักงานฯ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พิเศษ วิศวกร เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารการทูต ผู้เชี่ยวชาญงานราชการและผู้รับจ้าง ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อประกันว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สามารถปฏิบัติภารกิจด้านนโยบายต่างประเทศได้อย่างปลอดภัย

สำนักงานฯ มีความรับผิดชอบทั่วโลกกว้างมากโดยมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองทั้งบุคลากร ข้อมูลและทรัพย์สินเป็นภารกิจหลัก  ในต่างประเทศ สำนักงานฯ พัฒนาและดำเนินแผนงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผลเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานในทุกสถานทูตสหรัฐฯ ทั่วโลก  ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานฯ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติและบุคคลสำคัญต่างชาติที่มีฐานะต่ำกว่าระดับผู้นำประเทศที่มาเยือนสหรัฐฯ  สำนักงานฯ พัฒนาและดำเนินแผนงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ภายในสหรัฐฯ กว่า 100 แห่งรวมถึงที่พำนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานฯ ตรวจสอบการฉ้อฉลหนังสือเดินทางและวีซ่า สืบสวนประวัติของบุคคลอันเกี่ยวกับความมั่นคงและออกหนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติที่กระทบต่อความมั่นคง  นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังให้ความช่วยเหลือสถานทูตและสถานกงสุลต่างชาติในสหรัฐฯ ด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานทูตและบุคลากร

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่