สำนักงานแผนกกิจการผู้อพยพ

สำนักงานแผนกกิจการผู้อพยพที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประจำภูมิภาคในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้อพยพที่อาจมีภัย เหยื่อความขัดแย้งอื่นๆ และบุคคลไร้รัฐรวมกว่า 1.9 ล้านคน ครอบคลุมประมาณ 20 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  งานหลักของแผนกฯ คือ (1) เป็นตัวแทนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลสหรัฐฯ (2) ดูแลการดำเนินโครงการความช่วยเหลือที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่น และบริหารจัดการโดยองค์การระหว่างประเทศและองค์การนอกภาครัฐต่างๆ และ (3) อำนวยความสะดวกในการสมัครขอตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยที่ได้รับเรื่องต่อมาจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)  ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา ผู้ลี้ภัยมากกว่า 750,000 คนเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามผ่านทางประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกว่า 500,000 คนไปยังสหรัฐอเมริกา  ผู้ลี้ภัยมีที่มาจากหลากหลายประเทศตั้งแต่โซมาเลียไปจนถึงซีเรีย อย่างไรก็ตาม ประชากรในความห่วงใยกลุ่มใหญ่ที่สุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคนี้คือชาวพม่าที่ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์  ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงชาวพม่าประมาณ 120,000 คนอาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพของทางการเก้าแห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า  ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย UNHCR องค์กร International Rescue Committee (IRC) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ผู้ลี้ภัยชาวพม่าในประเทศไทยมากกว่า 76,000 คนได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ พ.ศ. 2548

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงเป็นส่วนสำคัญของงานของแผนกกิจการผู้อพยพ โดยแผนกฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ UNHCR องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และองค์การนอกภาครัฐ และให้เงินทุนสนับสนุนโครงการของภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงการจัดหาอาหาร โครงการด้านโภชนาการ โครงการด้านสุขภาพ โครงการช่วยเหลือและป้องกันการใช้ความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ โครงการด้านน้ำ โครงการด้านสุขาภิบาลและอนามัย เป็นต้น  ในปัจจุบัน โครงการความช่วยเหลือที่สนับสนุนเงินทุนโดยสำนักงานกิจการประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่น มีดำเนินการอยู่ในประเทศไทย มาเลเซีย และบังกลาเทศ  นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังให้การสนับสนุนความพยายามในภูมิภาคของ UNHCR และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) รวมถึง สนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานในการช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่อาจมีภัยทั่วทั้งภูมิภาค  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานฯ มอบทุนสนับสนุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกคิดเป็นมูลค่ารวม 71.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตำแหน่งผู้บริหารของแผนกกิจการผู้อพยพคือ ผู้ประสานงานฝ่ายกิจการผู้อพยพประจำภูมิภาค และมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนอันได้แก่ เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันสองคน (รองและผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ) และเจ้าหน้าที่ชาวไทยสองคน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการผู้อพยพและพนักงานประจำแผนก)