ฝ่ายการเมือง

ฝ่ายการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านความมั่นคง การกลาโหมและพันธไมตรีของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทย  เจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ มีหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศและเป็นผู้ติดต่อประสานงานหลักของสถานทูตฯ กับสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  ฝ่ายฯ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยในการอำนวยความสะดวกด้านการโยกย้ายตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัย