ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมของสถานทูตฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทูตภาคประชาชน ซึ่งรวมถึงสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม  ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมดำเนินงานโครงการด้านข่าวสารและวัฒนธรรมในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทยและด้วยความร่วมมือกับสำนักงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงต่างประเทศด้านการทูตภาคประชาชนและสื่อมวลชนและวัฒนธรรม

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมมีบริการด้านการศึกษาและวัฒนธรรมซึ่งมีรายละเอียดแยกต่างหากบนโฮมเพจนี้  ฝ่ายฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆ ของสถานทูตฯ และองค์กรของไทยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทย  ฝ่ายฯ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกันในประเด็นต่างๆ โดยผ่านการสัมนา การจัดนิทรรศการ โครงการบรรยายและโครงการอื่นๆ

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการทูตภาคประชาชนและสื่อมวลชนสัมพันธ์และกิจการวัฒนธรรมได้ที่โฮมเพจของสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม  สำนักงานสื่อมวลชนและวัฒนธรรมและสำนักงานสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ