ฝ่ายบริหารธุรการ

ฝ่ายบริหารธุรการของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้บริการด้านบริหารธุรการทุกด้านแก่ทั้งสถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศไทยและสถานทูตสหรัฐฯ อื่นๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก  ฝ่ายบริหารธุรการ มีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันรวม 365 คนโดยทุกคนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ปรึกษาฝ่ายบริหารธุรการและประกอบด้วยหน่วยงานย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฝ่ายการเงินและการบัญชีมีหน้าที่ให้บริการด้านการเงินแก่สถานทูตฯ ประกอบด้วย 5 แผนก คือ แผนกจัดทำงบประมาณ แผนกบัญชี แผนกเบิกจ่ายค่าเดินทาง แผนกเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแผนกแคชเชียร์  นอกจากนี้ แผนกการเงินและการบัญชียังมีหน้าที่ให้บริการด้านการเงินแก่สถานทูตสหรัฐฯ ประจำติมอร์ และให้การบริการคำปรึกษาอย่างเป็นทางการแก่สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศลาว

แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ดูแลพนักงานทั่วประเทศจำนวนประมาณ 2,400 คนรวมทั้งผู้อยู่ในอุปการะของพนักงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่สถานทูตสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ผ่าน Bangkok Regional CAJE Center (BRCC) และจัดฝึกอบรมสำหรับภูมิภาคนี้ผ่าน Regional Employees Development Center (REDC) หน้าที่รับผิดชอบของแผนกทรัพยากรบุคคลได้แก่ ดำเนินการทางธุรการสำหรับพนักงานใหม่และดูแลการออกจากงานของพนักงานที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งที่สถานทูตฯ และผู้อยู่ในอุปการะของพนักงาน บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมของสถานทูตฯ  จัดการปัญหาด้านความประพฤติของพนักงาน และดำเนินการคำร้องเกี่ยวกับการเดินทางบางประเภท

สำนักงานจัดการข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่ดูแลและจัดการเส้นทางการติดต่อสื่อสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยทั้งภายในสถานทูตฯ และระหว่างสถานทูตฯ กับโลกภายนอก ซึ่งได้แก่การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตและวิทยุ  นอกจากนี้ สำนักงานจัดการข้อมูลสารสนเทศที่กรุงเทพมหานครยังให้บริการบุคลากรไปช่วยราชการที่สถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก

สำนักงานบริการส่วนกลางเป็นหน่วยขนาดใหญ่ทั้งในด้านจำนวนพนักงานและขอบเขตของงาน ประกอบด้วยห้าแผนกย่อยคือ แผนกการเดินทางและการขนส่ง (ซึ่งรวมถึงแผนกสินค้าขาเข้า/ออก & ชิปปิ้ง แผนกบริการยานยนต์ แผนกประสานงานฝ่ายบริหาร/ต้อนรับทูตานุทูต/วีไอพี และบริษัท อเมริกันเอ็กเพรส (ไทย) จำกัด) แผนกทรัพย์สิน แผนกจัดซื้อและสัญญา และแผนกบ้านพัก

หน่วยแพทย์มีหน้าที่ให้การดูแลรักษาขั้นพื้นฐาน การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทาง การตรวจสอบห้องปฏิบัติการพื้นฐานและการผ่าหลอดเลือดดำ  นอกจากนี้ ยังให้บริการและกำกับการดูแลสุขภาพให้แก่หน่วยงานของสถานทูตฯ ในจังหวัดเชียงใหม่และอุดรธานีในประเทศไทยและสถานทูตฯ ในพม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม

สำนักงานประสานงานพนักงานสถานทูตฯ (Community Liaison Office – CLO) ให้บริการแก่พนักงานสถานทูตฯ และครอบครัวด้วยการให้ความช่วยเหลือเมื่อแรกมาถึงประเทศและเมื่อจะเดินทางกลับตลอดจนให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย  บริการของ CLO นั้นรวมถึงทำหน้าที่ประสานการจ้างงานของสมาชิกในครอบครัวพนักงาน ประสานงานการจัดการวิกฤติและความปลอดภัย ประสานงานด้านการศึกษา และประสานงานชุมชน นอกเหนือจากการบริการจัดการข้อมูลและทรัพยากร ให้คำแนะนำและการส่งต่อบริการ การต้อนรับพนักงานใหม่และการปฐมนิเทศ และการวางแผนจัดงานต่างๆ