ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด

ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติดมีหน้าที่บริหารเงินทุนที่ได้รับจากสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.เพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างสมรรถภาพในการต่อสู้การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมองค์การข้ามชาติ

ฝ่ายฯ จะเน้นให้ความช่วยเหลือแก่โครงการสี่ประเภทคือ

  • โครงการด้านการบังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
  • โครงการด้านการควบคุมการปลูกฝิ่น
  • โครงการด้านการลดอุปสงค์
  • โครงการที่ดำเนินกิจกรรมต่อต้านอาชญากรรมระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของฝ่ายให้การสนับสนุนการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สถาบันฯ ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาทักษะการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฏหมายระหว่างประเทศ (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) และสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย