ฝ่ายเศรษฐกิจ

ฝ่ายเศรษฐกิจมีหน้าที่ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในประเทศไทย  คณะทำงานฝ่ายเศรษฐกิจจะนำเสนอแนวคิดของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีและพหุภาคีแก่รัฐบาลไทยและสาธารณชนไทย

หน่วยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสุขภาพ (เอเซียตะวันออกเฉียงใต้) หรือ ESTH ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายเศรษฐกิจมีหน้าที่ส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย