แผนกกงสุล

แผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยแผนกบริการสัญชาติอเมริกันและแผนกวีซ่า

แผนกบริการสัญชาติอเมริกันมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยการรับเรื่องยื่นขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน รายงานการเกิดและการเสียชีวิตต่างประเทศ บริการรับรองเอกสาร ดำเนินการสวัสดิการจากรัฐบาลกลางและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ แก่บุคคลสัญชาติอเมริกันที่ประสบความเดือดร้อน

แผนกวีซ่าให้บริการแก่ผู้ที่ประสงค์เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราวและผู้ที่ประสงค์ไปพำนักในสหรัฐฯ อย่างไม่มีกำหนดหรือเป็นการถาวร

สถานกงสุลใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ออกวีซ่าชั่วคราวในจังหวัดทางภาคเหนือและตะวันตกรวม 16 จังหวัด และให้บริการความช่วยเหลือแก่บุคคลสัญชาติอเมริกันที่อาศัยอยู่หรือเดินทางในภูมิภาคดังกล่าว