เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง

คณะเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตสหรัฐฯ ประกอบด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอันดับสองรองจากเอก อัครราชทูตและจะทำหน้าที่อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตระหว่างที่เอกอัครราชทูตไม่อยู่ในประเทศไทย

ฝ่าย การเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารธุรการ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม และฝ่ายกงสุลของสถานทูตฯ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของที่ปรึกษาสถานทูต ทั้งนี้เอกอัครราชทูตและคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ซึ่งจะรายงานผ่านเอกอัครราชทูตจะรายงานโดยตรงต่อกระทรวงต่างประเทศในกรุง วอชิงตัน  ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และผู้ช่วยทูตทหารอากาศ เป็นคณะทำงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  ส่วนที่ปรึกษาฝ่ายกิจการการเกษตร ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาต่อเอก อัครราชทูตในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมด้านต่างๆ ของแต่ละฝ่าย และจะรายงานโดยตรงต่อหน่วยงานบังคับบัญชาระดับสูงของตนในกรุงวอชิงตัน  นอกจากนั้น ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานของเอกอัครราชทูตด้วย

เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง

 • อุปทูต — Peter Haymond
 • ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง — Henry Rector
 • ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ — Douglas Apostol
 • ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม — Robert Post
 • กงสุลใหญ่ — Timothy Scherer
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารธุรการ — John Bernlohr
 • สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต — Peter Riva

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นๆ ในประเทศไทย

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร — COL Robert O’Connell
 • สำนักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช — Elia Vanechanos
 • Broadcasting Board of Governors — Michael Hardegen
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ – Dr. John MacArthur
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ — Karen FitzGerald
 • สำนักงานปราบปรามยาเสพติด — Russel Holske
 • สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร — COL Wayne Turnbull
 • สำนักงานทูตเกษตร — Russell Nicely
 • ฝ่ายการพาณิชย์ —
 • สำนักงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา — Robert Thommen
 • ศูนย์แก้ไขปัญหาทหารอเมริกันที่สาบสูญ กองกำลังพิเศษที่ 1 — LTC Kyle Cone
 • คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) — COL Wayne Turnbull
 • สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมาย — John Schachnovsky
 • ศูนย์ข่าวสื่อมวลชน — Setareh Jorgensen
 • หน่วยอาสาสมัครสันติภาพ — Gene Nixon
 • สำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา — Annmarie Lontz
 • องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ — Peter Malnak
 • สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ — Brian Lewin