เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง

เจ้าหน้าที่สถานทูตระดับสูง

 • เอกอัครราชทูต — Robert F. Godec
 • อัครราชทูตที่ปรึกษา — Gwendolyn Cardno
 • ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง — James Wayman
 • ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ — Edwin Sagurton
 • ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม — Dick Custin
 • กงสุลใหญ่ — Scott Cecil
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารธุรการ — Kent Stiegler
 • สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต — Noelle Licari

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นๆ ในประเทศไทย

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร — COL Matthew Levine
 • สำนักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช — Marc Gilkey
 • Broadcasting Board of Governors — Michael Hardegen
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ – Dr. James Heffelfinger
 • สำนักงานปราบปรามยาเสพติด — John Scott
 • สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร — COL Kurt Leffler
 • สำนักงานทูตเกษตร — Kelly Stange
 • ฝ่ายการพาณิชย์ — Catherine Spillman
 • สำนักงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา — Edward Thurmond
 • ศูนย์แก้ไขปัญหาทหารอเมริกันที่สาบสูญ กองกำลังพิเศษที่ 1 — LtCol Steve Lanuzo
 • คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) — COL Kurt Leffler
 • สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมาย — Christopher Cantrell
 • หน่วยอาสาสมัครสันติภาพ — Sonny Luu
 • สำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา — Gloria Reyes
 • องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ — Steven Olive
 • สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ — Christopher Rohde