สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและประกอบด้วยฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ หลายสิบหน่วย  ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคือ ส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา และดูแลคุ้มครองบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศไทยที่สหรัฐฯ ให้ความสนใจและทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของสหรัฐฯ   สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ของสหรัฐฯ และการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดทั้งงานบริการต่างๆ ของสหรัฐฯ และรวมถึงการให้ความช่วยเหลือธุรกิจ แรงงานและนักลงทุนชาวอเมริกัน  สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลไทย องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสอง อันได้แก่ เสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม