ศูนย์แนะแนวการศึกษา “EducationUSA”

Education USA

ศูนย์แนะแนวการศึกษา “EducationUSA” ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่

กรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีบริการแนะแนวการศึกษาส่วน บุคคลที่ฝ่ายสื่อมวลชน และวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา อาคาร จี พี เอฟ ทาวเวอร์ เอ, ชั้น 9 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ (สถานี BTS ที่ใกล้ที่สุดคือสถานีเพลินจิต) โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือนัดเวลาขอคำปรึกษาได้ที่ educationUSAThailand@state.gov

นอกจากบริการแนะแนวการศึกษาแล้ว ทางสถานทูตยังส่งเจ้าหน้าที่ไปบรรยายแก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อใน สหรัฐฯ และเผยแพร่เอกสารข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ คู่มือการศึกษา และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ อีกด้วย

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของ Coalition of Non-Profit Educational Advisory Services ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 สมาชิกอื่นๆ ของ Coalition ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และโรงเรียนสถานสอนภาษาเอยูเอ (AUA) กิจกรรมของ Coalition ได้แก่ การจัดอบรมปฐมนิเทศทั่วไปและปฐมนิเทศก่อนการเดินทางปีละ 2 ครั้ง พัฒนาสื่อแนะแนวเป็นภาษาไทยและจัดเวิร์คชอพเพื่อพัฒนาความชำนาญในวิชาชีพแก่ อาจารย์แนะแนว

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหรัฐฯ ได้ที่ www.educationusa.info