Online Programs

ทีมงาน American English มีความยินดีที่จะนำเสนอการสัมมนาออนไลน์ American English Live: Teacher Development Series ที่ประกอบด้วยการสัมมนา 6 ครั้งในหลากหลายประเด็นสำหรับครูภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่กำลังจะเป็นครูภาษาอังกฤษทั่วโลก ผู้เข้าร่วมสัมมนา 4 ครั้งขึ้นไปโดยนับจากการลงทะเบียนในแต่ละครั้งจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ซึ่งออกโดยผู้จัดงาน ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม หรือสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังฤษประจำภูมิภาค (RELO)

โครงการ Online Professional English Network (OPEN) ร่วมกับสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ จัดทำหลักสูตรออนไลน์ระดับอุดมศึกษาในหัวข้อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) ซึ่งมีระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์

เกณฑ์การสมัคร:

  • ผู้สมัครต้องเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครต้องมีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง (โดยมีคะเเนนขั้นต่ำคือ TOEFL 525 คะแนน iBT 70 คะแนน หรือ CEFR ระดับ B2) ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเเนบผลคะแนนประกอบ
  • ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน
  • ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศของตนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
  • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เสถียรได้เสมอ
  • ผู้สมัครสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ 10-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่เข้าร่วมโครงการ
  • หากไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เลือกไว้เป็นอันดับแรกได้ ผู้สมัครยินดีที่จะสมัครเรียนหลักสูตรลำดับที่สองและสาม

เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป (Massive Open Online Courses: MOOC) จัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน 5 สายงานหลัก สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาระดับกลางตอนต้นจนถึงระดับกลาง โดยหลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์และมีวันเริ่มต้นบทเรียนที่แตกต่างกัน หลังวันเริ่มหลักสูตรแรก ระบบ MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนได้

สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังฤษประจำภูมิภาคในกรุงเทพฯ (RELO Bangkok) จัดการสัมมนาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษและที่ปรึกษาด้านการศึกษาเป็นประจำทุกเดือน รับชมย้อนหลังได้ที่