โครงการ English Language Specialist Program

Dr. Susan Rumann, English Language Specialist, conducted a training program to help English language teachers work with students who are deaf or hard of hearing.
Dr. Susan Rumann, English Language Specialist, conducted a training program to help English language teachers work with students who are deaf or hard of hearing.

โครงการ English Language Specialist Program เป็นโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันในสาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) เพื่อร่วมงานในโครงการระดับสูงระยะสั้นที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านสอนภาษาอังกฤษของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เเละสนับสนุนเป้าหมายทางการทูตในประเทศต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษของโครงการมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้แก่ครูอาจารย์ รวมถึงจัดทำสื่อและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับสถาบันต่าง ๆ ในหลากหลายระดับการศึกษา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน อีกทั้งยังจัดการประชุมทางไกลหรือการสัมมนาออนไลน์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบโครงการขนาดเล็กหรือโครงการที่มีหลายระยะการดำเนินงาน โครงการ EL Specialist Program เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงมุมมองข้อเท็จจริงที่กว้างขวางเกี่ยวกับอุปสรรคหลากหลายด้านในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ทัศนคติด้านการศึกษาภาษาอังกฤษเปิดกว้างขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจเเนวคิดด้านสังคม รัฐบาล และค่านิยมของสหรัฐฯ