โครงการ English Language Specialist Program

Vance Stevens, English Language Specialist, conducts workshops on the topic "Become a model teacher: Using multiliteracies and 21st century skills and tools in your own PD” on January 20-23, 2020.
Vance Stevens, English Language Specialist, conducts workshops on the topic "Become a model teacher: Using multiliteracies and 21st century skills and tools in your own PD” on January 20-23, 2020.

โครงการ English Language Specialist Program เป็นโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันในสาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) เพื่อร่วมงานในโครงการระดับสูงระยะสั้นที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านสอนภาษาอังกฤษของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เเละสนับสนุนเป้าหมายทางการทูตในประเทศต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษของโครงการมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้แก่ครูอาจารย์ รวมถึงจัดทำสื่อและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับสถาบันต่าง ๆ ในหลากหลายระดับการศึกษา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน อีกทั้งยังจัดการประชุมทางไกลหรือการสัมมนาออนไลน์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบโครงการขนาดเล็กหรือโครงการที่มีหลายระยะการดำเนินงาน โครงการ EL Specialist Program เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงมุมมองข้อเท็จจริงที่กว้างขวางเกี่ยวกับอุปสรรคหลากหลายด้านในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ทัศนคติด้านการศึกษาภาษาอังกฤษเปิดกว้างขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจเเนวคิดด้านสังคม รัฐบาล และค่านิยมของสหรัฐฯ