โครงการ English Access Microscholarship Program

On March 26-28, Access students from AUA Chamchuri Square, Muang Thong Thani, and Rayong sites attend an English Ecology Camp to explore a natural environment while using English and learning new vocabulary.
On March 26-28, Access students from AUA Chamchuri Square, Muang Thong Thani, and Rayong sites attend an English Ecology Camp to explore a natural environment while using English and learning new vocabulary.

โครงการ English Access Microscholarship Program (Access) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีความสามารถเเต่มีข้อจำกัดทางด้านทุนทรัพย์ โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-20 ปี ซึ่งจะได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลาและหลักสูตรที่เข้มข้นในพื้นที่ที่ได้รับการคัดสรรทั่วโลก โครงการ Access ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเเละค่านิยมประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมแก่ประเทศของตนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งหวังเพิ่มพูนความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้เเข่งขันเเละเข้าร่วมในโครงการเเลกเปลี่ยนเเละศึกษาในสหรัฐฯ ได้

ตั้งแต่การริเริ่มเป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2547 โครงการ Access ได้สนับสนุนนักเรียนกว่า 150,000 คนในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก จึงถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการด้านการทูตสาธารณะที่โดดเด่นอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสอันดีที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศต่าง ๆ จะได้แสดงถึงความทุ่มเทต่อการศึกษาเเละการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศ