โครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ

โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยอำนวยความสะดวกให้หรือเป็น ผู้บริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของประชาคมโลก เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่

โครงการ International Visitors Program: โครงการ International Visitor Leadership Program ดำเนินการตามกฎหมายความร่วมมือทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฉบับปี พ.ศ. 2504 (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961 หรือกฎหมาย Fulbright-Hays) โดยเน้นส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันด้วยการติดต่อสื่อสารระดับส่วนตัวและ ระดับอาชีพ

โครงการ Summer Work and Travel: โครงการ Summer Work and Travel เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่จบมัธยมได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนอเมริกันด้วยการท่องเที่ยวและทำงานชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินสี่เดือนใน ช่วงปิดภาคฤดูร้อน

โครงการ Citizen Exchange Programs: สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs) โดยผ่านฝ่าย Citizen Exchanges Division ให้การสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนในสาขาอาชีพ เยาวชน ด้านวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันโดยให้ความรู้เกี่ยว กับประเทศสหรัฐอเมริกาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Au Pair: โครงการ Au Pair เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปีได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวอเมริกันด้วยการช่วยดูแลเด็กเป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการใด กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่

95 ถนนวิทยุ
กรุงเทพมหานคร 10330
ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม โทร: +66-2-205-4485
ฝ่ายสื่อมวลชน โทร: +66-2-205-4241
แผนกวัฒนธรรมและการศึกษา โทร: +66-2-205-4625
แฟกซ์ส่วนกลาง: +66-2-650-8921

ท่านสามารถหาอ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทูตภาคประชาชนและกิจการฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมได้ที่โฮมเพจของสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs – ECA), สำนักงานสื่อมวลชนและวัฒนธรรม (Bureau of Public Affairs – PA) และสำนักงานสารนิเทศ (Bureau of International Information Programs – IIP) ของกระทรวงการต่างประเทศ