กติกาการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Martin Luther King Jr.’s Legacy”

ผู้สนับสนุนการประกวด

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Martin Luther King Jr.’s Legacy” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (“ผู้สนับสนุนการประกวด”)

วัตถุประสงค์ของการประกวด

ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายต้นฉบับในหัวข้อการมีส่วนร่วมของพลเมือง สิทธิเท่าเทียม หรือจิตอาสา พร้อมชื่อภาพและคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 50 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทาง Google Form (https://forms.gle/3ENjz9ewKt7yTrMS7) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและหูฟังบลูทูทตามลำดับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย อาจนำภาพถ่ายที่ได้รับเลือกไปใช้ในกิจกรรมหรือในสื่อสังคมออนไลน์ของสถานทูต (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดในหัวข้อ “คุณสมบัติผู้เข้าประกวด” ด้านล่าง)

ช่องทางการประกวด

การประกวดนี้จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้า Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย แต่ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายผ่านทาง Google Form (https://forms.gle/3ENjz9ewKt7yTrMS7)  เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Facebook และ Google ไม่ใช่พันธมิตรหรือผู้สนับสนุนของการประกวดนี้ โปรดทราบว่า ในการเข้าร่วมการประกวดและอัปโหลดภาพถ่ายและข้อมูลลงใน Google Form ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Google Form และข้อตกลงต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้

วิธีเข้าร่วมการประกวด

ส่งภาพถ่ายต้นฉบับในหัวข้อการมีส่วนร่วมของพลเมือง สิทธิเท่าเทียม หรือจิตอาสา พร้อมชื่อภาพและคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 50 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1024×768 พิกเซล และเป็นไฟล์ jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (MB) รวมทั้งไม่มีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

เมื่ออัปโหลดภาพทาง Google Form แล้ว จะถือว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือส่งภาพอื่นมาแทนได้ ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น เมื่อเข้าร่วมการประกวด จะถือว่าผู้เข้าประกวดได้ยอมรับกติกาทั้งหมดนี้แล้ว

ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพถ่ายดิจิทัลหรือฟิล์มก็ได้ แต่จะต้องเป็นภาพถ่ายต้นฉบับที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดหรือผู้อื่นที่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้

นอกจากภาพถ่ายแล้ว ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้ คือ (1) ชื่อและนามสกุล (2) อีเมลและหมายเลขติดต่อกลับ (3) ที่อยู่ส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ (4) สัญชาติ (5) วันเดือนปีเกิด (6) สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา และ (7) คำยืนยันว่ามีอายุ 15 ปีขึ้นไป

การประกวดนี้จะเริ่มในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ตามเวลาประเทศไทย โดยสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 การพิจารณาตัดสินจะเริ่มในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 และเสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้อกำหนดด้านเนื้อหา

ก. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาลามกอนาจาร นัยทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง การเปลือยกาย ถ้อยคำหยาบคาย ภาพความรุนแรง การปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง การจูงใจหรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของไทย และต้องไม่มีเนื้อหาหรือภาพที่อาจถือเป็นการประทุษร้าย หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หรือเหยียดหยามต่อผู้สนับสนุนการประกวด หรือกลุ่มบุคคล บุคคล หรือสถาบันใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนต้องยึดถือบรรทัดฐานพฤติกรรมอันดีของสังคมทั้งตามที่ปรากฏและโดยพฤตินัย กล่าวคือ เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่เป็นสาธารณชนทั่วโลก

ข. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าประกวดเองและไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลที่สาม รวมไปถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในชื่อเสียงของบุคคล (ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตโดยระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ (จ)) ด้านล่าง ผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้ “ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” โดยการนำเนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์มาใช้ อีกทั้งไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ค. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงไม่ตรงตามเจตนาและเนื้อหาของกติกา

ง. ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือความแตกต่างใด ๆ ด้านมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม การตีความ หรือการใช้ข้อกำหนดด้านเนื้อหาเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในกติกา ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดในการคลี่คลายข้อสงสัยหรือความแตกต่างด้านมุมมองที่เกิดขึ้น

จ. ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดรับรองว่า ตนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลทั้งหมดที่มีภาพถ่ายหรือภาพเหมือนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดังกล่าวแล้ว (หรือจากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีสถานะเป็นผู้เยาว์ในประเทศที่เขา/เธออาศัยอยู่) และผู้เข้าประกวดได้รับสิทธิ์ ใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทุกอย่างที่ปรากฏในผลงาน เช่น ดนตรี ภาพ ข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ ในภาพ นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดยังรับรองด้วยว่า ตนพร้อมที่จะแสดงเอกสารที่น่าเชื่อถือเพื่อยืนยันถึงความยินยอม ใบอนุญาต ฯลฯ ข้างต้นใด ๆ และทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอ หากไม่ได้รับสิทธิ์ หนังสือแสดงความยินยอม และการอนุญาตดังกล่าวเหล่านี้ ผู้สนับสนุนการประกวดมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

รายละเอียดภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1024×768 พิกเซล และเป็นไฟล์ jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (MB) รวมทั้งไม่มีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

การตกแต่ง (รีทัช) ภาพ: ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีการตกแต่ง (รีทัช) ที่มากเกินจริง ห้ามเปลี่ยนแปลง ลบ ขยาย หรือเคลื่อนย้ายองค์ประกอบใด ๆ ในภาพถ่าย (คน, สัตว์, วิวทิวทัศน์, สิ่งของ ฯลฯ) ทั้งนี้สามารถครอบตัดภาพ (ครอป)  รวมทั้งสามารถปรับแสงบางส่วนของภาพให้มืดหรือสว่างในระดับที่เหมาะสมได้

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ก. การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทเยาวชน และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าประกวดในประเภทเยาวชนต้องมีอายุระหว่าง 15-24 ปีในวันที่เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดในประเภทบุคคลทั่วไปต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีในวันที่เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน

ข. บุคคลที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดถือเป็นผู้เข้าประกวดและเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล องค์กรไม่มีสิทธิ์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล ไม่ว่าจะในฐานะนิติบุคคลหรือผ่านการให้บุคคลเป็นตัวแทน ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อที่จะมีสิทธิ์รับรางวัล

ค. บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ พนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการประกวด บริษัท Google, Facebook หรือรัฐบาลสหรัฐฯ หรือพนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัท หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การโฆษณา การตัดสิน การสร้าง การพัฒนา การดำเนินการ และ/หรือการบรรลุเป้าหมายของการประกวดนี้ และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึงคู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง และคู่สมรส หรือ “ลูกเลี้ยง” ของแต่ละฝ่าย) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับแต่ละบุคคลดังกล่าว

ง. เมื่อภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมการประกวดแล้ว อาจจะมีการเปิดเผยชื่อ (หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งาน กรณีผู้เข้าประกวดไม่ประสงค์ออกนาม) และประเทศของผู้เข้าประกวดสู่สาธารณชนได้ตามดุลยพินิจของผู้เข้าประกวดเท่านั้น

การคัดเลือกผู้ชนะการประกวด

ก. การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทเยาวชน และบุคคลทั่วไป

ข. ผู้สนับสนุนการประกวดจะพิจารณาภาพถ่ายทุกภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกติกาเหล่านี้ ภาพถ่ายที่ไม่ตรงตามกติกาจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการตรวจสอบวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายว่า ภาพถ่ายที่มีโอกาสเข้ารอบสุดท้าย หรือมีโอกาสชนะการประกวด ตรงตามกติกาทุกประการ ก่อนนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของการประกวด มอบรางวัล รับรองผู้ชนะ ฯลฯ

ค. คณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วยตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

ง. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ ได้แก่ การปฏิบัติตามกติกา ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด การจัดการด้านเทคนิค (สุนทรียภาพและคุณภาพของภาพ) และการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

จ. รางวัลผู้ชนะการประกวดมีทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศประเภทเยาวชน และรางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ชนะจะต้องลงนามและส่งเอกสารชี้แจงสิทธิ์และการยินยอมสละสิทธิ์เรียกร้องความรับผิด/การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ กลับมายังผู้สนับสนุนการประกวด ตลอดจนเขียนชีวประวัติโดยสังเขป (หากประสงค์จะเปิดเผยตัวตน) และข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นผู้ชนะหรือผู้เข้ารอบสุดท้ายจะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัลใด ๆ ผู้ชนะสามารถใช้นามแฝงแทนชื่อจริง และสามารถระบุให้ผู้สนับสนุนการประกวดไม่เผยแพร่ข้อมูลระบุตัวตนได้

ฉ. ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้เมื่อลงทะเบียนเข้าประกวด ผู้สนับสนุนการประกวดอาจประกาศรางวัลบนหน้าเว็บไซต์และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการประกวดไม่สามารถติดต่อผู้ชนะการประกวดได้ อาจส่งผลให้บุคคลดังกล่าวถูกตัดสิทธิ์และ/หรือมีการเลือกผู้ชนะสำรองจากภาพถ่ายอื่นที่ส่งเข้าประกวด

รางวัล

ก. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad 10th Generation ความจุ 256Gb) 1 เครื่อง ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับหูฟังบลูทูท (AirPod 2nd Generation) 1 คู่ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับของที่ระลึกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

ข. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอาจปรากฏในเว็บไซต์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และ/หรือในบริเวณของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ตลอดจนนำไปใช้ในกิจกรรมของสถานทูต

ค. ผู้ชนะจะต้องยืนยันตอบรับรางวัลโดยตอบกลับอีเมลภายใน 3 วัน หากไม่ตอบรับรางวัลภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ชนะสำรอง ผู้ชนะจะต้องระบุที่อยู่ไปรษณีย์ที่ถูกต้องสำหรับจัดส่งรางวัล(ในกรณีที่ต้องส่ง) ผู้สนับสนุนการประกวดจะไม่รับผิดชอบปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งของรางวัลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลักขโมย ความล่าช้า ความเสียหาย หรือการทำลาย/การสูญหายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการขนส่ง 

ง. ส่วนของรางวัลที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถถ่ายโอน แปลงสภาพ หรือแลกเปลี่ยน และไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ภาษีอากรใด ๆ ที่จัดเก็บเนื่องจากได้รับรางวัลหรือที่เกี่ยวข้องกับรางวัล และผลลัพธ์ต่อรายงานทางการเงิน เป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะจำเพาะแต่ผู้เดียว

ความรับผิดและสิทธิ์

ก. ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ได้ให้การรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดหรือเนื้อหาใดที่ปรากฏในผลงาน และปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยชัดแจ้ง รวมไปถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ที่ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวด

ข. ผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนและตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดซึ่งพิจารณาแล้วว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ค. ผู้เข้าประกวดมีกรรมสิทธิ์ในผลงานของตนเองโดยสมบูรณ์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าประกวด และผู้สนับสนุนการประกวดและรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่เรียกร้องลิขสิทธิ์ในผลงานของบุคคลใดก็ตามที่เข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ผู้สนับสนุนการประกวดใช้เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดได้เพื่อการตัดสินผลงาน ผู้เข้ารอบสุดท้าย และ/หรือผู้ชนะการประกวดจะต้องอนุญาตให้ผู้สนับสนุนการประกวดมีสิทธิ์ในการใช้ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ จัดทำผลงานดัดแปลง และ/หรือจัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทั่วโลกโดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตและไม่เรียกเก็บค่าสิทธิ์ ตลอดจนอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงและโอนสิทธิ์ดังกล่าวได้ ด้วยการระบุถึงผู้เข้าประกวดว่าเป็นเจ้าของผลงานอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีใดก็ตามที่ผู้สนับสนุนการประกวดเห็นสมควร และจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด ๆ ผ่านสื่อช่องทางใด ๆ โดยไม่จำกัดระยะเวลา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินการประกวด

ง. ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบในการส่งผลงานเข้าประกวดและเนื้อหาของผลงานด้วยตนเองเพียงผู้เดียว รวมทั้งผลที่สืบเนื่องจากการส่งประกวดหรือเผยแพร่ผลงาน

จ. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด รวมทั้งตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดและผลงานใดที่พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นไปตามกติกา ผู้สนับสนุนการประกวดยังสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและการปฏิบัติตามกติกาเหล่านี้

ฉ. หากไม่สามารถจัดหารางวัลหรือส่วนของรางวัลที่กำหนดได้ ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่ผู้เดียวในการจัดหารางวัลทดแทนที่มีมูลค่าและ/หรือคุณลักษณะเท่ากันหรือมากกว่า

ช. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่ผู้เดียวในการตัดสิทธิ์และ/หรือตัดสินว่าขาดคุณสมบัติได้ตลอดเวลา หากมีเหตุให้เชื่อว่าบุคคลใด (1) ฝ่าฝืนกติกา (2) ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของช่องทางการประกวด หรือ (3) กระทำการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติกรรมขาดน้ำใจนักกีฬาหรือสร้างความรบกวน หรือมีเจตนาที่จะสร้างความรำคาญ ประทุษร้าย ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลอื่นใด

ซ. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปรับเปลี่ยน ระงับ ยุติ หรือยกเลิกการประกวด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ณ. ผู้เข้าประกวดยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้และปกป้องผู้สนับสนุนการประกวด บริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ พนักงาน ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง พนักงานฝึกงาน และตัวแทนของผู้สนับสนุนการประกวด จากข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ข้อผูกมัด ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือหนี้ ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดจาก (1) การฝ่าฝืนกติกา (2) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ว่าจะประการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้ หรือ (3) ข้อกล่าวอ้างใดที่ระบุว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดสร้างความเสียหายใด ๆ แก่บุคคลที่สามบุคคลใดก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงความเสียหายทางการเงิน โดยการชดใช้ค่าเสียหายและการปกป้องจากความผิดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตลอดไปแม้การประกวดนี้จะสิ้นสุดลง

ญ. การจัดหา ตัดสิน และมอบรางวัลจะเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทยข้อที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทย ให้ใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการใช้บังคับ

ฎ. ผู้สนับสนุนการประกวดจะดำเนินมาตรการตามสมควรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ ของผู้เข้าประกวด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลติดต่อของผู้เข้าประกวด และอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวติดต่อผู้เข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในอนาคต โดยอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สนับสนุนร่วมของการประกวดและ/หรือแก่บุคคลที่สามในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ฏ. ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้งานจากการเข้าร่วมหรือความพยายามในการเข้าร่วมการประกวด หรือความสามารถหรือไม่สามารถอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวด ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดต่อปัญหาทางเทคนิคหรือความผิดปกติทางเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการประกวด ซึ่งรวมไปถึงข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์, การเชื่อมต่อที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม เครือข่าย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไร้สาย หรืออินเทอร์เน็ต หรือปัญหาด้านการสื่อสารทางออนไลน์อื่น ๆ, ข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ แม่ข่าย หรือผู้จัดหาอินเทอร์เน็ตใดก็ตาม, การส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระเบียบ หรือผิดพลาด, ความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการส่ง, การส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลที่สูญหาย ล่าช้า เกินกำหนดเวลา หรือถูกสกัดกั้น, การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของการประกวดได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม, ความแออัดของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของการประกวด, การขัดขวางการดำเนินการประกวดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์หรือไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมแปลง การแฮกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล ไวรัส จุดบกพร่อง หนอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการกระทำที่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำลายองค์ประกอบใดก็ตามของการประกวด หรือความสูญเสีย การคำนวณที่ผิดพลาด การส่งผ่านข้อมูลผิดพลาด การไม่สามารถเข้าถึง หรือการสูญเสียบัญชีอีเมลที่ใช้เกี่ยวกับการประกวด