โปรแกรมทางวัฒนธรรม

แผนกวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆ ของสถานทูตฯ และองค์กรไทยทั้งของเอกชนและในภาครัฐเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับไทยโดยผ่าน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม

โครงการ Art in the Embassies: โครงการ Art in Embassies ก่อตั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อปีพ.ศ. 2507 โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่แสดงผลงานศิลปะของศิลปินชาวอเมริกันในห้อง รับรองแขกที่บ้านพักทูตอเมริกันทั่วโลกกว่า 180 แห่ง

กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม: กองทุนเอกอัครราชทูตฯ เป็นโครงการเดียวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ให้เงินทุนย่อยแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาโดยตรงเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ มรดก กองทุนฯ นี้ก่อตั้งโดยรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยเงินทุนหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ และจนถึงปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ให้เงินสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น 437 โครงการทั่วโลก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐ

ท่านสามารถหาอ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทูตภาคประชาชนและกิจการฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมได้ที่โฮมเพจของสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs – ECA), สำนักงานสื่อมวลชนและวัฒนธรรม (Bureau of Public Affairs – PA) และสำนักงานสารนิเทศ (Bureau of International Information Programs – IIP) ของกระทรวงการต่างประเทศ