ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทยเป็นศูนย์บริการข้อมูลครบวงจร เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันตั้งอยู่ที่บริเวณห้องสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐอเมริกาโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น การแพร่ภาพทางดาวเทียม การประชุมทางไกลผ่านระบบดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือและสื่อประสมต่างๆ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน เป็นหน่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชนทั่วไป องค์กร สถาบันและสื่อโดยให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทยเปิดให้บริการในเวลาทำการปกติ ของห้องสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัย  ท่านที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมของศูนย์ข้อมูลและ วัฒนธรรมอเมริกันแต่ละแห่ง กรุณาติดต่อศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน โดยตรงตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน เชียงใหม่
ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-941-859
อีเมล: supheerutai.b@cmu.ac.th
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/AmericanCornerCMU/

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย
มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์: 043-754-367
อีเมล: americancorner.msu01@gmail.com
เฟซบุ๊ก: http://www.facebook.com/MAC.MSU

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ปัตตานี
ห้องสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ สถาบันวิทยบริการ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์
อำเภอเมือง ปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 073-313-928-46 ต่อ 1437
โทรสาร: 073-333-587
อีเมล:  nuttaya.s@psu.ac.th
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/ACPattani

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ยะลา
สำนักวิทยบริการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถนนเทศบาล 3
อำเภอเมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์: 073-299675 ต่อ 23401
อีเมล:  acyala@gmail.com
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/acyala

บริการของศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน

  1. หนังสือและสื่อผสม:นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ ในหัวข้อต่างๆ เช่น อเมริกาศึกษา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การจัดการ ธุรกิจ การเมือง กฎหมายและประชาธิปไตย ตลอดจนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการแนะแนวการศึกษา
  2. วารสารและหนังสือพิมพ์:วารสารที่เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาฉบับปัจจุบัน ประมาณ 10 ชื่อเรื่อง
  3. สิ่งพิมพ์รัฐบาลสหรัฐฯ:วารสารอิเล็กทรอนิกส์ รายงานต่างๆ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและทุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯ โอกาสในการศึกษาต่อและการสนับสนุนทางการเงินในสหรัฐอเมริกา
  4. การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ความเร็วสูง:พร้อมคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  5. รายการโทรทัศน์อเมริกันผ่านดาวเทียม:ถ่ายทอดจากวิทยุเสียงอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผ่านระบบดาวเทียมพิเศษ ซึ่งไม่ได้มีเพียงรายการข่าวจากสหรัฐอเมริกาและจากทั่วโลก แต่ยังรวมถึงรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัยรุ่น วัฒนธรรมประชานิยม สุขภาพ ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์อีกด้วย
  6. การประชุมทางไกลผ่านระบบดิจิทัล:รายการสนทนาทางไกลด้วยระบบดิจิตอล เปิดโอกาสให้นักการเมือง ผู้นำชุมชน นักข่าว นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยว ชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน
  7. โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม:ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันจัดการบรรยายโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการและรายการวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกัน
  8. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ:ให้ความช่วย เหลือในการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา และการเผยแพร่ข้อมูล โดยมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอเมริกัน ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง