กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

แผนกการศึกษาและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมนับ ตั้งแต่มีการก่อตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหรือเก็บ บันทึกข้อมูลทางวัฒนธรรมที่อาจสูญหายได้โดยตรง ที่ผ่านมา สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • งานอนุรักษ์และบริหารจัดการเพิงผาบ้านไร่และเพิงผาถ้ำลอด อ, ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน
  โครงการ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์เพิงผาทั้งสองแห่งในเขตที่ราบสูงของไทยซึ่ง เต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีระบบนิเวศที่เปราะบาง
 • การสำรวจและลงบันทึกอาคารทางประวัติศาสตร์บนถนนเจริญกรุงด้านทิศเหนือ
  โครงการ นี้จัดทำบันทึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบเก่าของไทยตามร้านรวงและอาคารต่างๆ ซึ่งอาจสูญหายไป เนื่องจากมีแผนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดินในย่านที่เก่าแก่และมีเสน่ห์ที่ สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ แห่งนี้
 • โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังที่จังหวัดมหาสารคาม
  โครงการ นี้ฝึกอบรมชาวบ้านท้องถิ่นให้มองเห็นคุณค่าและรู้จักรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดโพธารามและวัดป่าเรไร ซึ่งจะช่วยให้ภาพจิตรกรรมเหล่านี้ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อเล่าขานเรื่องราวแก่ชน รุ่นหลัง
 • โครงการบันทึกข้อมูลทางสถาปัตยกรรมแบบอิสลามในภาคใต้ของไทย
  โครงการ ดังกล่าวช่วยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางภาคใต้ที่โดดเด่นของไทยด้วยการจัดทำ บันทึกและนิทรรศการภาพของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับการบันทึกนี้มีทั้งสิ่งก่อสร้างด้วยไม้แบบอิสลาม ที่ได้รับอิทธิพลจากชวาและบาหลี และอาคารก่ออิฐที่มีซุ้มประตูโค้งแบบโกธิคหรือออตโตมัน (เติร์ก) ในยุคหลังๆ
 • โครงการอนุรักษ์จิตกรรมฝาผนัง วัดบ้านก่อ
  วัดบ้าน ก่อมีจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย พระรูปหนึ่งได้วาดภาพเหล่านี้ไว้ในปี พ.ศ. 2478 ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเพื่อชนรุ่นหลัง