โครงการ Eco-Capitals Forum

Eco-Capitals Forum Signing Ceremony (State Dept.)

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เอกอัครราชทูตเดวีส์และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต 13 ประเทศ สหภาพยุโรป และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นนครเชิงนิเวศ ณ สวนลุมพินี ตามโครงการ Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สถานเอกอัครราชทูต และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเดินหน้าส่งเสริมโครงการ แนวนโยบายและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้ เอกอัครราชทูตเดวีส์ร่วมกล่าวในพิธี โดยได้เน้นถึงจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือผ่านการดำเนินโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสำคัญของการประสานความสัมพันธ์ทางการทูตเข้ากับการเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อปรับปรุงเมืองทั่วโลกให้สะอาดเรียบร้อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น โครงการ Eco-Capitals Forum จะสนับสนุนกรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายหลักอันได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม