Counselor Training Workshop in Maha Sarakham

เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน ทีมงาน EducationUSA Thailand เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น และ มหาสารคาม ที่ขอนแก่นทีมงานได้ไปให้ความรู้กับน้องๆ มัธยมปลายที่โรงเรียนกัลยาณวัตร เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาในอเมริกา และทีมงานยังได้เดินทางไปยัง American Corner ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดเวิร์กชอปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมปลายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา นีล มูราตะ ได้กล่าวต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 20 โรงเรียน ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อาจารย์จากจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม ได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียนเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาจากตัวแทนมหาวิทยาลัย University of San Francisco และเจ้าหน้าที่ EducationUSA และยังมีเจ้าหน้าที่กงสุลมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนผ่านวิดิโอ พร้อมเปิดให้ถามข้อมูล เกี่ยวกับวีซ่าออนไลน์