วันปิดทำการแผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

พฤษภาคม 2565


วันพุธที่ 4 พฤษภาคม

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม

มิถุนายน 2565


วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน

กรกฎาคม 2565


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม

สิงหาคม 2565


วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม

วันพุธที่ 31 สิงหาคม

กันยายน 2565


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน

วันพุธที่ 28 กันยายน

ตุลาคม 2565


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม

วันพุธที่ 26 ตุลาคม