ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD ปีการศึกษา 2567-2568

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global UGRAD ปีการศึกษา 2567-2568 ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2567 (สิงหาคม-ธันวาคม 2567) หรือฤดูใบไม้ผลิปี 2568 (มกราคม-พฤษภาคม 2568) โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดีและมีความเป็นผู้นำได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐฯ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Global UGRAD จะได้รับ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจากสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs: ECA) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยมี World Learning (สหรัฐอเมริกา) และฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เป็นผู้บริหารทุนการศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา และพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนากับผู้รับทุน Global UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำและทักษะในการทำงาน ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของโครงการ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมภาษาอังกฤษก่อนรับทุน ได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแลจากฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับทุนท่านอื่น ๆ ที่จะเดินทางไปในปีเดียวกัน …

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2567

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2567 หมดเขตรับสมัคร: วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 12.00 น. ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program หรือ SEAYLP) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2567  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 60 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ  สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น การเยี่ยมเยือนสถานที่ต่าง ๆ การพักอาศัยกับคนในชุมชน และทัศนศึกษา การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ …

อ่านเพิ่มเติม»

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Announcement for 2023-2024 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ————————————————- ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปี 2566 (สิงหาคม-ธันวาคม 2566) หรือฤดูใบไม้ผลิปี 2567 (มกราคม-พฤษภาคม 2567) โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดีและมีความเป็นผู้นำได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ โดยโครงการมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐฯ ประโยชน์ที่ผู้รับทุน Global UGRAD จะได้รับ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยมี World Learning (สหรัฐอเมริกา) และฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เป็นผู้บริหารทุนการศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา และพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนากับผู้รับทุน Global …

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2566

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2566 หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program หรือ SEAYLP) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-28 เมษายน 2566  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 60 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ  สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯ และอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 โครงการแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ …

อ่านเพิ่มเติม»

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Announcement for 2022-2023 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพฯ) สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในภาคการศึกษา ฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 หรือ ฤดูใบไม้ผลิปี 2023 โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ โดยโครงการมุ่งหวังให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยมี …

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2565

ข้อมูลสำหรับผู้สมัคร หมดเขตรับสมัคร:  วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2565  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 50-60 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ  สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 6 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯ และอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 โครงการแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ 2) โครงการแลกเปลี่ยนนาน 3 สัปดาห์ ในสหรัฐอเมริกาที่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชน* และ 3) กิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน  โครงการแลกเปลี่ยนนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ และมีการปฏิสัมพันธ์สูง  โดยโครงการต้องการผู้สมัครที่กระตือรือร้นซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถของตนในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนและชุมชนของตน …

อ่านเพิ่มเติม»

สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ในราชอาณาจักรไทย

  สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ในราชอาณาจักรไทย 1 กรกฎาคม 2563 โดย ฯพณฯ วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย และประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน และ ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ในโอกาสครบรอบ 70 ปี โครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย เราขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจกับโครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่โครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย ได้ก้าวมาถึงหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวิจัย โครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2493 ตามวิสัยทัศน์ของวุฒิสมาชิก เจ. วิลเลียม ฟุลไบรท์ เพื่อส่งเสริมไมตรีจิตและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน มอบโอกาสให้กับผู้รับทุนชาวไทยและชาวอเมริกันที่มีความโดดเด่นแล้วกว่า 3,000 คน ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมด้านการเรียน การสอน การศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมเพื่อค้นหาหนทางในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาคมโลก แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมโยงและหลอมรวมสายใยแห่งมิตรภาพอันยืนยาวอีกด้วย ศิษย์เก่าโครงการฟุลไบรท์ …

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2563

ข้อมูลสำหรับผู้สมัคร หมดเขตรับสมัคร:  วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 50-60 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ  สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯ และอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 โครงการแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ 2) โครงการแลกเปลี่ยนนาน 3 สัปดาห์ ในสหรัฐอเมริกาที่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชน และ 3) กิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน  โครงการแลกเปลี่ยนนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ และมีการปฏิสัมพันธ์สูง …

อ่านเพิ่มเติม»

การปฐมนิเทศโครงการ Spring 2019 YSEALI Academic Fellowship

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา เยาวชน Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) จากไทยที่กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ YSEALI Academic Fellowship ที่สหรัฐฯ ปลายเดือนมีนาคม นี้ ได้เข้ารับการปฐมนิเทศที่สถานทูตสหรัฐฯ โดยเยาวชนกลุ่มนี้จะได้ทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่จะรับอุปถัมป์เยาวชนกลุ่มนี้ ได้แก่ Brown University, University of Connecticut, University of Montana, University of Hawaii (East-West Center), University of Nebraska-Omaha, และ Arizona State University สนใจลงทะเบียนเป็นสมาชิก YSEALI เพื่อรับข้อมูลเรื่องทุนแลกเปลี่ยนอื่นๆ ได้ที่  http://yseali.state.gov

อ่านเพิ่มเติม»

สถานทูตสหรัฐฯ สนับสนุนนักวิชาการและนักกิจกรรมร่วมโครงการ International Visitor Leadership Program ในหัวข้อ Environmental Issues ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณชลาทิพ จันทร์ชมภู นักวิชาการประมงจากสำนักงานจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ดร. ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คุณปฎิญญา อารีย์ จาก Trash Hero Thailand และอาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เดินทางไปร่วมโครงการ International Visitor Leadership Program ภายใต้หัวข้อ “ประเด็นสิ่งแวดล้อม” ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 5-23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้ง 4 ท่าน มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ในหลายมิติ ทั้งกฎหมาย โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปจนถึงบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน

อ่านเพิ่มเติม»

เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์ในไทยร่วมเรียนรู้เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ ภายใต้โครงการ International Visitor Leadership Program ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมเดินทางไปร่วมโครงการ International Visitor Leadership Program on Demand ระหว่างวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ทั้ง 10 คน มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจากภัณฑารักษ์ นักอนุรักษ์ สถาปนิก และเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งที่กรุงวอชิงตัน ดีซี นิวยอร์ก และซานฟรานซิสโก และยังตระหนักว่า การมีส่วนร่วมจากประชาชนในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2562

ข้อมูลสำหรับผู้สมัคร หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 50-60 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯ และอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 โครงการแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ 2) โครงการแลกเปลี่ยนนาน 3-4 สัปดาห์ ที่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชนในสหรัฐฯ และ 3) กิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน โครงการแลกเปลี่ยนนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ …

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2561

ข้อมูลสำหรับผู้สมัคร หมดเขตรับสมัคร: วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดโครงการ: ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 50-60 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ สำหรับประเทศไทย จะมีการคัดเลือกนักเรียนจำนวนห้าคนและอาจารย์หนึ่งท่านเข้าร่วมโครงการ โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ จะทำให้นักเรียนและอาจารย์มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯและอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 โครงการอบรมแบบเข้มข้นนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ (1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ (2) โครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ที่ให้โอกาสนักเรียนและอาจารย์หรือผู้นำชุมชนในการเรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชนในสหรัฐฯ และ (3) การทำกิจกรรมหลังการฝึกอบรม ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน โครงการฝึกอบรมนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ และมีการปฏิสัมพันธ์สูง ผู้อุปถัมภ์โครงการต้องการผู้สมัครที่กระตือรือร้นซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถของตนในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนและชุมชนของตน ภายหลังการเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐฯ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมโครงการจะต้องร่วมกันดำเนินโครงการที่ต้องสนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตนด้วย ********** โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง …

อ่านเพิ่มเติม»

พิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ เอเอฟเอส ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ เอเอฟเอส ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี และทรงพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนื่องจากความร่วมมืออันดีระหว่างสถานทูตสหรัฐฯ กับเอเอฟเอส ประเทศไทย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวในนามของสถานทูตฯ ในแต่ละปี เอเอฟเอสมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยไปศึกษาในสหรัฐฯ กว่า 150 คน ในจำนวนนี้ ประมาณ 15 คนจะได้รับทุนการศึกษาจากสถานทูตสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES)

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการ IVLP หัวข้อ Our Planet: Wildlife Conservation and Combatting Trafficking

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอนุรักษ์สัตว์ป่าในไทย และสร้างองค์ความรู้เรื่องนี้ โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน – 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณฤทัยรัตน์ แสงจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมโครงการ International Visitor Leadership Program หัวข้อ Our Planet: Wildlife Conservation and Combatting Trafficking เพื่อศึกษาบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพิทักษ์สัตว์ป่า และนโยบายต่างๆ หนึ่งในไฮไลต์ของการเดินทางไปสหรัฐฯ ครั้งนี้ คือ การเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ Yellowstone ในรัฐมอนทาน่า ซึ่งที่คุณฤทัยรัตน์ได้พบกับสัตว์ป่าหลายชนิด รวมถึงหมีกริซลีและควายไบซันอเมริกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัตว์สัญลักษณ์ของสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨