การฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือ หรือ “การัต” (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT) ในประเทศไทย ประจำปี 2566

การฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือ หรือ “การัต” (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT) ในประเทศไทย ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นที่ชายฝั่งทะเลในอำเภอสัตหีบ ประเทศไทย และนอกชายฝั่งในอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 การฝึกการัตในประเทศไทย ประจำปี 2566 เป็นการฝึกซ้อมระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค สนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางทะเล รวมถึงยกระดับการปฏิบัติการร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ การฝึกการัตระดับพหุภาคีในปีนี้ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศภาคีต่าง ๆ เป็นการฝึกครั้งที่ 29 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือของสหรัฐฯ และภาคีในการปฏิบัติการร่วมเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลแบบดั้งเดิมและในรูปแบบใหม่ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก