เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวันและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร มอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทตามสีให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวันและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทตามสีให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ตามข้อตกลง “Environment Performance and Sustainability Pledge” ภายใต้โครงการ Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum ซึ่งได้รับการร่วมลงนามเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศ 17 แห่งในกรุงเทพมหานคร ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการรีไซเคิลนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของผู้ร่วมโครงการนครเชิงนิเวศหรือ Eco-Capitals Forum เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรุ่นนี้จะจัดวางตามจุดต่างๆ ในอาคารสำนักงานสถานทูตฯ และบ้านพักอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ