วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้านายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 82 พรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชกรณียกิจต่างๆ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยจํานวนหลายล้านคนและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นที่จะส่งเสริมความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศไทย ข้าพระพุทธเจ้ามีความทรงจําอันงดงามในระหว่างการเยือนประเทศไทยที่สวยงามพรั่งพร้อมด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

เป็นเวลา 181 ปี ที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและได้ทํางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ข้าพระพุทธเจ้ามั่นใจว่ามิตรภาพระหว่างประเทศของเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยดีและจะยังคงเพิ่มความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ในวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์และพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้านายจอห์น แคร์รี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา