คำถวายพระพรของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จอห์น แคร์รี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และวันช

ในนามของประชาชนอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 88 พรรษา และขอแสดงความยินดีแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันที่ 5 ธันวาคมนี้

สหรัฐฯ เห็นความสำคัญของมิตรภาพที่ยืนยาวกว่า 180 ปีระหว่างสหรัฐฯ กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นเอกบุคคลพิเศษยิ่งที่ทรงชนะหัวใจชาวอเมริกันจำนวนมาก ณ โอกาสอันเป็นมงคลที่ชาวไทยกำลังเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความชื่นชมอย่างยิ่งต่อพระราชกรณียกิจของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ข้าพระพุทธเจ้าหวังอย่างยิ่งว่า ประเทศเราทั้งสองจะดำรงความสัมพันธ์อันยืนยาวนี้สืบต่อไปเพื่อเสริมสร้างซึ่งความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประเทศเราทั้งสอง และภูมิภาคนี้ ตลอดจนประเทศอื่นๆ

ในวาระอันมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประชาชนชาวไทย ขอให้ปีที่กำลังจะมาถึงนี้สมบูรณ์พร้อมด้วยความผาสุกร่มเย็น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ