โครงการ American Youth Leadership Program Thailand 2016

ในวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา American Youth Leadership Program Thailand 2016 สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เชิญนักเรียนมัธยมปลาย 20 คนจากรัฐมอนทาน่า และผู้ร่วมโครงการอีก 2 ท่านมาร่วมกิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ภาวะโลกร้อน การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการบริการชุมชน