เอกอัครราชทูตโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เอกอัครราชทูตโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต