ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยฝึกงานประจำปี 2565 ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ภายใต้กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยฝึกงานประจำปี 2565
ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP)
ร่วมกับกองทุนโบราณสถานโลก (WFP)

ด้วยเงินสนับสนุนจากฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ประกาศ

กองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund) และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในโครงการฝึกงานประจำปี 2565 สำหรับโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP)

นับตั้งแต่การก่อตั้งกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation) หรือ AFCP เมื่อ พ.ศ. 2544 กองทุน AFCP ได้ช่วยอนุรักษ์โบราณสถานทางวัฒนธรรม วัตถุทางวัฒนธรรม และรูปแบบการแสดงออกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก มรดกทางวัฒนธรรมคงอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงผลงานและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ได้แสดงให้เห็นถึงการเคารพในวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน AFCP ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การประเมินและอนุรักษ์เอกสารหายากและของสะสมของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ตลอดจนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคงานฝีมือแบบดั้งเดิมและภาษาพื้นเมืองที่เสี่ยงต่อการสูญหาย

ด้วยเงินสนับสนุนของกองทุน ACFP นี้ กองทุนโบราณสถานโลกและกรมศิลปากร อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการความร่วมมือระยะยาว เพื่อดำเนินการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม สิ่งก่อสร้างศตวรรษที่ 17 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการศึกษาของฝ่ายการทูตสาธารณะ สถานทูตสหรัฐฯ ซึ่งร่วมกับกองทุนโบราณสถานโลกจัดขึ้นภายใต้โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยเข้าร่วม ในปี 2565 นี้ การฝึกงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2565 และ
2) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565

ในแต่ละช่วงเวลา จะมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คน (รวมทั้งสิ้น 4 คน) และฝึกงานเป็นเวลา 6 สัปดาห์ (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อให้มาสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

*ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน อย่างไรก็ตาม กองทุนโบราณสถานโลกจะสนับสนุนค่าที่พักและค่าอาหารตลอดระยะเวลาการฝึก

**นักศึกษาฝึกงานจะได้รับประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นโครงการและผ่านการประเมินโดยผู้จัดการโครงการ นักอนุรักษ์ และช่างอนุรักษ์

***การเข้าร่วมโครงการฝึกงานมิได้รับประกันถึงการจ้างงานที่กองทุนโบราณสถานโลกในอนาคต

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส และบัตรประจำตัวประชาชน มาที่อีเมล afcpwatchai@gmail.com ภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 25 มกราคม 2565 พร้อมตั้งชื่ออีเมลด้วยข้อความต่อไปนี้ “2022 AFCP Wat Chai Intern Program – ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1rWSJ8iwDu6VC9fi5ysfXBAw4RQVVmRpC/view?usp=sharing

หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการหรือไม่ ผู้ต้องการสมัครสามารถส่งคุณสมบัติสั้น ๆ เพียง 1 ย่อหน้า มาให้พิจารณาเบื้องต้นได้ที่อีเมล afcpwatchai@gmail.com ก่อนหมดเขตรับสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน: วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และยังเหลือภาคการศึกษาอีกอย่างน้อย 1 ภาค ก่อนสำเร็จการศึกษา
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.80
 • มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส (เฉพาะวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่มีเอกสารรับรองก่อนการสัมภาษณ์ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มโครงการได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้
 • สามารถทำงานกลางแจ้งได้
 • สามารถทำงานบนที่สูงบนนั่งร้านได้
 • มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้ที่มีภูมิหลังแตกต่าง ตลอดจนมีความเข้าใจและเคารพความหลากหลาย
 • สามารถทำงานในสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ท้าทายได้
 • สามารถดูแลสาธารณสมบัติของโครงการได้ ทั้งสถานที่ปฏิบัติงานในวัดไชยวัฒนารามและบ้านพัก

คำบรรยายลักษณะงาน

 • ประเมินและวิเคราะห์สภาพวัสดุ และจัดทำแผนผังแสดงความเสียหาย
 • จัดเก็บเอกสารความก้าวหน้าการบูรณะ วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุเพื่อการฟื้นฟูบูรณะในอนาคต
 • สนับสนุนงานบูรณะอิฐและปูนฉาบ
 • สนับสนุนงานบูรณะเพดานไม้และลวดลายประดับ
 • สนับสนุนงานบูรณะพระพุทธรูปที่มีการลงรักและลวดลายประดับ ตลอดจนงานบูรณะสีผนัง
 • วางแผนและดำเนินการบูรณะ (การฝึกตามความสนใจ) ภายในวัดไชยวัฒนาราม

ตลอดระยะเวลาการฝึก นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบูรณะทุกระยะ โดยมีสาระสังเขปดังนี้

 • การอนุรักษ์ฟื้นฟู การออกแบบ การตรวจสอบ
 • การวิเคราะห์สถานะของการบูรณะ
 • โครงสร้างของกระบวนการผลิต
 • การจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างและโรงปฏิบัติงาน
 • งานด้านโลจิสติกส์ การบริหารงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารจัดการโครงการของกรมศิลปากร
 • ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมกฎหมายด้านความปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบในปัจจุบัน
 • เทคนิคและวิธีการทำงานเพื่อการฟื้นฟูบูรณะ (งานอิฐและปูนฉาบ งานบูรณะเพดานไม้และพระพุทธรูปที่มีการลงรักและมีลวดลายประดับ งานอนุรักษ์สีผนัง)
 • ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานอนุรักษ์
 • ระบบการจัดเก็บเอกสาร การวิเคราะห์จดหมายเหตุและลำดับชั้นหิน เป็นต้น
 • การช่วยเหลือในกิจกรรมให้ความรู้เพื่อสาธารณะต่าง ๆ (ถ่ายภาพ แก้ไขรูปภาพ เขียนสรุปกิจกรรม)
 • การเขียนบล็อกและรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะที่จำเป็น

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้
 • มีทักษะการแก้ไขรูปภาพเบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook, Line และ Instagram
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานโดยอิสระและทำงานเป็นกลุ่มได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้
 • มีทัศนคติที่ดีและเปิดกว้างกับทุก ๆ งาน

การศึกษา

 • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวกับศิลปะ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณวราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล สถาปนิกและผู้จัดการโครงการกองทุนโบราณสถานโลก ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-456-6219 อีเมล afcpwatchai@gmail.com หรือคุณกัญชลี จิตต์แจ้ง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัฒนธรรม ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-4597

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) สามารถไปที่เว็บไซต์กองทุนโบราณสถานโลก https://www.wmf.org/slideshow/five-years-work-wat-chaiwatthanaram หรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน AFCP ได้ที่ https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/ambassadors-fund-cultural-preservation

————————————————————————————————— 

*กรุณาใช้ระบบปฏิบัติการ Windows OS ในการกรอกใบสมัคร*
**เอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น**
***ขอสงวนสิทธิ์งดรับเอกสารประกอบการสมัครที่อัปโหลดอยู่บนระบบ Cloud (เช่น Google Drive, One Drive, Dropbox)***