นักเรียนโครงการ Access Microscholarship จากจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

นักเรียนโครงการ Access Microscholarship จากจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

นักเรียนโครงการ Access Microscholarship จากจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ