โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2566

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2566

หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program หรือ SEAYLP) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-28 เมษายน 2566  กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 60 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ  สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯ และอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21

โครงการแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ 2) โครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในสหรัฐฯ ที่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชน* และ 3) กิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน  โครงการแลกเปลี่ยนนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ และมีการปฏิสัมพันธ์สูง  โดยมองหาผู้สมัครที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสามารถของตนในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนและชุมชนของตน

โครงการแลกเปลี่ยนนี้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนและความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังจะได้ศึกษาถึงความท้าทายที่สหรัฐฯ กับประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเผชิญร่วมกันผ่าน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง การสร้างทักษะทางเศรษฐกิจ (ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ) และความเป็นผู้นำด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม (ผ่านการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)  ภายหลังเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐฯ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ผู้ร่วมโครงการจะต้องร่วมกันดำเนินโครงการที่สนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตนด้วย โครงการจะพิจารณาผู้สมัครที่ยังไม่เคยเดินทางไปสหรัฐฯ เป็นกรณีพิเศษ

*ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกท่านจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสเพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐฯ

*  *  *  *  *  *  *

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และกิจกรรมภาคประชาชนในหมู่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของเราในอนาคต โครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการประชาธิปไตยและประชาสังคมในสหรัฐฯ และได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในเวลาเดียวกัน

ตลอดการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน จะมีการมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยแบ่งผู้ร่วมโครงการเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจากทุกประเทศ  สำหรับกิจกรรมในสหรัฐฯ ซึ่งมีทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ห้องเรียนการทูตเสมือนจริง การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ และการสร้างสัมพันธ์ในกลุ่ม  ผู้ร่วมโครงการยังจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมอาสาสมัคร และการทัศนศึกษาองค์กรในชุมชน  และจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน ตลอดจนเดินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี อีกด้วย

ส่วนสำคัญของโครงการนี้ คือ การที่ผู้ร่วมจะต้องพัฒนาและดำเนินโครงการหลังจากเดินทางกลับประเทศของตน โดยโครงการเหล่านี้จะต้องสนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตน เช่น การสนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนหรือวิธีการอื่น ๆ ที่จะทำให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของโรงเรียน การจัดทำทัศนูปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคม การจัดทำโครงการหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนหรือการไกล่เกลี่ยภายในกลุ่ม การร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสา หรือการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยให้สื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนมากขึ้น ผู้ร่วมโครงการทุกคนจะต้องดำเนินโครงการเหล่านี้จนเสร็จสิ้น

รายละเอียดอื่น ๆ ที่ควรทราบ

ค่าใช้จ่ายที่โครงการรับผิดชอบ: รัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Northern Illinois University (NIU) จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในสหรัฐฯ การเดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าโครงการ ที่พัก อาหาร ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงที่จัดขึ้นในประเทศ (ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางภายในประเทศเพื่อสัมภาษณ์ขอวีซ่า และ/หรือการปฐมนิเทศก่อนเริ่มเดินทาง) ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในประเทศ และค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบ: ผู้ร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าไปรษณียากร ค่ารูปถ่าย ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าของที่ระลึก ค่าโทรศัพท์ และค่าซื้อของใช้ส่วนตัวระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ

วีซ่า: ผู้ร่วมโครงการจะได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทโครงการแลกเปลี่ยน เจ-1 ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาและต้องพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะมีสิทธิ์ขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าทำงานชั่วคราวในสหรัฐฯ  อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับวีซ่า เจ-1 ยังมีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทอื่นได้ เช่น วีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมโครงการ

  • มีสัญชาติไทย อาศัยและศึกษาอยู่ในประเทศไทยขณะยื่นใบสมัคร (ผู้สมัครที่ถือทั้งสัญชาติไทยและสหรัฐฯ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
  • เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2549 ถึง 1 เมษายน 2551
  • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 หรือปีการศึกษาหลังจากนั้น
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • ยังไม่เคยเดินทางไปสหรัฐฯ
  • ได้รับอนุญาตจากทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

  • มีผลการเรียนและทักษะทางสังคมดี แสดงความเป็นผู้นำในโรงเรียนหรือชุมชน มีความสนใจหรือความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
  • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะสื่อสารที่ มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ และสำเนาผลการเรียนล่าสุดที่  https://forms.gle/9jew3CkecWzNVBE37 สำหรับจดหมายแนะนำ (letter of recommendation) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ พร้อมกับใบสมัคร เป็นจดหมายจากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และจากอาจารย์ประจำวิชาหรือเจ้าที่หน้าที่ของโรงเรียน อีก 1 ฉบับ

ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะใบสมัครซึ่งส่งมาภายในเที่ยงคืนของวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยระบบของแบบฟอร์ม Google จะบันทึกวันเวลาที่ส่งใบสมัคร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ จะใช้ระบุว่าผู้สมัครส่งใบสมัครเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ โดยจะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งเข้ามาเกินกำหนดเวลา และไม่รับใบสมัครที่นำมายื่นด้วยตนเอง

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมจะติดต่อไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เท่านั้น  การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นที่แผนกสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 โครงการจะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาสัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องเดินทางมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น  โครงการจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองในเดือนมีนาคม 2566

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการกรุณาติดต่อเราได้ที่ Usawadee@fan.gov  พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “SEAYLP 2023_Questions”

ขั้นตอนหลังจากนั้น

นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับเอกสารการปฐมนิเทศเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนเริ่มโครงการเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมโครงการและการเดินทางไปยังสหรัฐฯ

หนึ่งเดือนก่อนการเดินทาง จะมีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่จะร่วมเดินทางไปด้วย ในโอกาสนี้ นักเรียนและครอบครัวจะมีโอกาสซักถามฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมเกี่ยวกับโครงการ

หลังจากเดินทางกลับประเทศและในเวลาอีกหลายเดือนถัดมา นักเรียนมีหน้าที่จัดทำและดำเนินโครงการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนเสร็จสิ้น

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการนี้และขอให้โชคดี!