โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2562

ข้อมูลสำหรับผู้สมัคร

หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 50-60 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ สำหรับประเทศไทย จะมีนักเรียน 5 คน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯ และอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21

โครงการแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ 2) โครงการแลกเปลี่ยนนาน 3-4 สัปดาห์ ที่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชนในสหรัฐฯ และ 3) กิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน โครงการแลกเปลี่ยนนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ และมีการปฏิสัมพันธ์สูง โดยโครงการต้องการผู้สมัครที่กระตือรือร้นซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถของตนในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนและชุมชนของตน

ภายหลังเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐฯ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ผู้ร่วมโครงการจะต้องร่วมกันดำเนินโครงการที่ต้องสนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตนด้วย

**********

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และกิจกรรมภาคประชาชนในหมู่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของเราในอนาคต และจะเปิดโอกาสแก่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการประชาธิปไตยและประชาสังคมในสหรัฐฯ และได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในเวลาเดียวกัน

ตลอดการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน จะมีการแบ่งผู้ร่วมโครงการเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยเยาวชนจากประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจากทุกประเทศ สำหรับกิจกรรมในสหรัฐฯ รวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ห้องเรียนการทูตเหมือนจริง การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ การแก้ไขข้อขัดแย้งและการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ร่วมโครงการยังจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมภาคปฏิบัติอื่นๆ นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมตามโรงเรียน เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้พบปะกับเพื่อนๆ นักเรียนชาวอเมริกัน ได้สัมผัสบรรยากาศในโรงเรียนอเมริกัน และร่วมเรียนในห้องเรียนในบางวิชา รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและสันทนาการ และเดินทางไปทัศนศึกษา ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นส่วนใหญ่ด้วย

ส่วนสำคัญของโครงการนี้ คือ การที่ผู้ร่วมจะต้องพัฒนาและดำเนินโครงการหลังจากเดินทางกลับประเทศของตน โดยโครงการเหล่านี้จะต้องสนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตน เช่น การสนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนหรือวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของโรงเรียน การจัดทำทัศนูปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคม การจัดทำโครงการหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนหรือการไกล่เกลี่ยภายในกลุ่ม การร่วมมือกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นที่พยายามพัฒนาจิตอาสา (volunteerism) หรือการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยให้สื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนมากขึ้น ผู้ร่วมโครงการทุกคนต้องทำโครงการเหล่านี้จนเสร็จสิ้น

รายละเอียดอื่นๆ ที่ควรทราบ

รัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมกับภาคเอกชนที่ร่วมอุปถัมภ์โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในสหรัฐฯ การเดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ การปฐมนิเทศ ค่าธรรมเนียมในการจัดและบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และการสัมมนา ที่พักและอาหารส่วนใหญ่ กิจกรรมทางวัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และเงินสำหรับใช้ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ผู้ร่วมโครงการจะพักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่สมัครเป็นผู้สนับสนุน

ผู้ร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าไปรษณียากร ค่ารูปถ่าย ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าของที่ระลึก ค่าโทรศัพท์ และค่าซื้อของใช้ส่วนตัวระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ

ผู้ร่วมโครงการจะได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทโครงการแลกเปลี่ยน เจ-1 ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาและต้องพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะมีสิทธิ์ขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าทำงานชั่วคราวในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับวีซ่า เจ-1 ยังมีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทอื่นได้ เช่น วีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมโครงการ

 • เกิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2547
 • มีสัญชาติไทย (ผู้สมัครที่ถือสัญชาติไทยและสหรัฐฯ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือปีการศึกษาหลังจากนั้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • ได้รับอนุญาตจากทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

 • แสดงความเป็นผู้นำในโรงเรียนหรือชุมชน มีความสนใจและความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
 • มีทักษะดีในการเข้าสังคมและการสื่อสาร
 • มีคะแนนเรียนดี
 • มีความชำนาญในภาษาอังกฤษ
 • สามารถดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนของตน
 • สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้

 ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัคร (PDF 934KB) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ และสำเนาผลการเรียนล่าสุด ส่งมาที่อีเมล์ PAExchangesBKK@gmail.com พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า

“SEAYLP_ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร” ภายในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำหรับจดหมายแนะนำ (letter of recommendation) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ พร้อมกับใบสมัคร (รูปแบบจดหมายอยู่หน้า 7-10 ของใบสมัคร) เป็นจดหมายจากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และจากอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าที่หน้าที่ของโรงเรียน อีก 1 ฉบับ

ผู้สมัครยังสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม “2019 Southeast Asia Youth Leadership Program”
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

**กรุณาส่งใบสมัครด้วยเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาถึงฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ภายในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และไม่รับใบสมัครที่นำมายื่นด้วยตนเอง**

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมจะติดต่อไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เท่านั้น การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นที่แผนกสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม 2562 โครงการจะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบล่วงหน้าก่อนการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตัวสำรอง ทางโครงการจะประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการกรุณาติดต่อเราได้ที่ PAExchangesBKK@gmail.com พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “SEAYLP”

ขั้นตอนหลังจากนั้น

นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับเอกสารการปฐมนิเทศหลายสัปดาห์ก่อนเริ่มโครงการเพื่อช่วยในการเตรียมตัวสำหรับโครงการและการเดินทางไปยังสหรัฐฯ

หนึ่งเดือนก่อนการเดินทาง จะมีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่จะร่วมเดินทางไปด้วย ในโอกาสนี้ นักเรียนและครอบครัวจะมีโอกาสซักถามฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมเกี่ยวกับโครงการ หลังจากเดินทางกลับประเทศ นักเรียนมีหน้าที่จัดทำและดำเนินโครงการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนเสร็จสิ้น

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการนี้และขอให้โชคดี!