โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2561

ข้อมูลสำหรับผู้สมัคร

หมดเขตรับสมัคร: วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ: ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Youth Leadership Program) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 50-60 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมโครงการ สำหรับประเทศไทย จะมีการคัดเลือกนักเรียนจำนวนห้าคนและอาจารย์หนึ่งท่านเข้าร่วมโครงการ

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ จะทำให้นักเรียนและอาจารย์มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯและอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมแบบเข้มข้นนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ (1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ (2) โครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ที่ให้โอกาสนักเรียนและอาจารย์หรือผู้นำชุมชนในการเรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชนในสหรัฐฯ และ (3) การทำกิจกรรมหลังการฝึกอบรม ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน โครงการฝึกอบรมนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ และมีการปฏิสัมพันธ์สูง ผู้อุปถัมภ์โครงการต้องการผู้สมัครที่กระตือรือร้นซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถของตนในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนและชุมชนของตน

ภายหลังการเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐฯ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมโครงการจะต้องร่วมกันดำเนินโครงการที่ต้องสนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตนด้วย
**********
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และการทำกิจกรรมภาคประชาชนในหมู่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของเราในอนาคต โครงการจะให้โอกาสในทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการประชาธิปไตยและประชาสังคมในสหรัฐฯ และได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในเวลาเดียวกัน

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแบ่งผู้ร่วมโครงการเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยผู้ร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุกประเทศ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในสหรัฐฯ จะรวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ห้องเรียนการทูตเหมือนจริง การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ การแก้ไขข้อขัดแย้งและการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ร่วมโครงการยังจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนตลอด ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมภาคปฏิบัติอื่นๆ นอกจากนี้ โครงการจะมีกิจกรรมตามโรงเรียน เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้พบปะกับเพื่อนๆ นักเรียนชาวอเมริกัน ได้สัมผัสบรรยากาศในโรงเรียนอเมริกัน และร่วมเรียนในห้องเรียนในบางวิชา รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและสันทนาการ และเดินทางไปทัศนศึกษาที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ขณะเดียวกัน ในช่วงของการแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมโครงการจะอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นส่วนใหญ่ด้วย

ส่วนสำคัญของโครงการนี้ คือ การที่ผู้ร่วมโครงการต้องพัฒนาและดำเนินโครงการหลังจากเดินทางกลับประเทศของตน โดยโครงการเหล่านี้จะต้องสนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตน เช่น การสนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนหรือวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของโรงเรียน การจัดทำทัศนูปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคม การจัดทำโครงการหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนหรือการไกล่เกลี่ยภายในกลุ่ม การร่วมมือกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นที่พยายามพัฒนาจิตอาสา (volunteerism) หรือการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยให้สื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนมากขึ้น ผู้ร่วมโครงการทุกคนต้องทำโครงการเหล่านี้จนเสร็จสิ้น

รายละเอียดอื่นๆ ที่ควรทราบ

รัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมกับภาคเอกชนที่ร่วมอุปถัมภ์โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในสหรัฐฯ การเดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ การปฐมนิเทศ ค่าธรรมเนียมในการจัดและบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และการสัมมนา ที่พักและอาหารส่วนใหญ่ กิจกรรมทางวัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และเงินสำหรับใช้ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ผู้ร่วมโครงการจะพักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่สมัครเป็นผู้อุปถัมภ์

ผู้ร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าไปรษณียากร ค่ารูปถ่าย ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าของที่ระลึก ค่าโทรศัพท์ และค่าซื้อของใช้ส่วนตัวระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ

ผู้ร่วมโครงการจะได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทโครงการแลกเปลี่ยน เจ-1 ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาและต้องพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนที่จะมีสิทธิ์ขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าทำงานชั่วคราวในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับวีซ่า เจ-1 ยังมีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทอื่นได้ เช่น

วีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมโครงการ

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เกิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2546
 • ถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย (ผู้สมัครที่ถือสองสัญชาติไทย และสหรัฐฯ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2561 หรือปีการศึกษาหลังจากนั้น
 • ได้รับอนุญาตจากทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนจะได้รับการพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • แสดงความเป็นผู้นำในโรงเรียนหรือชุมชน มีความสนใจและความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
 • มีทักษะดีในการเข้าสังคมและการสื่อสาร
 • มีคะแนนเรียนดี
 • มีความชำนาญในภาษาอังกฤษ
 • สามารถดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนของตน
 • สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้

ขั้นตอนการสมัคร 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัคร (PDF 212KB) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ และสำเนาผลการเรียนล่าสุด ส่งมาที่ อีเมล์ BangkokPD@state.gov โดยระบุหัวข้อเรื่องของอีเมล์ว่า “SEAYLP_ชื่อ-นามสกุล” ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ผู้สมัครควรตอบคำถามอย่างรอบคอบในส่วนที่เป็นอัตนัย

ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำ (letters of recommendation) สองฉบับมาพร้อมกับใบสมัครด้วย (รูปแบบหนังสือรับรองอยู่ในหน้า 7-10 ของใบสมัคร)

 • ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำหนึ่งฉบับจากอาจารย์หรือครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษและอีกหนึ่งฉบับจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งและ/หรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

หรือส่งใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม “2018 Southeast Asia Youth Leadership Program”
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
95 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

เอกสารทั้งหมดจะต้องมาถึงฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

โครงการไม่สามารถรับใบสมัครที่นำมายื่นด้วยตนเองได้

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมจะติดต่อไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เท่านั้น การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นที่ที่ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 8:00-15:00 น. ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบสัมภาษณ์ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตัวสำรองในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเราได้ทาง BangkokPD@state.gov โดยระบุหัวข้อเรื่อง “SEAYLP”

ขั้นตอนหลังจากนั้น

นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับเอกสารการปฐมนิเทศหลายสัปดาห์ก่อนเริ่มโครงการเพื่อช่วยในการเตรียมตัวสำหรับโครงการและการเดินทางไปยังสหรัฐฯ

หนึ่งเดือนก่อนการเดินทาง จะมีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่จะร่วมเดินทางไปด้วย ในโอกาสนี้ นักเรียนและครอบครัวจะมีโอกาสซักถามฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมเกี่ยวกับโครงการ

หลังจากเดินทางกลับประเทศ นักเรียนมีหน้าที่จัดทำและดำเนินโครงการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนเสร็จสิ้น

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการนี้และขอให้โชคดี!