องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศปรับผลการตรวจประเมินความปลอดภัยสำหรับราชอาณาจักรไทย

ผู้ติดต่อ Alison Duquette หรือ Les Dorr
โทร. (202) 267-3883

กรุงวอชิงตัน – วันนี้ องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration – FAA) กระทรวงการขนส่งสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า ประเทศไทยดำเนินการไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) จึงถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่ 2 (Category 2) ตามผลการประเมินหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยครั้งล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบินของสหรัฐอเมริกาและไทยดำเนินความร่วมมือระหว่างกันมายาวนาน ทั้งสองประเทศทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการรับรองความปลอดภัยด้านการบิน ประเทศที่จัดอยู่ในประเภทที่ 2 ของโครงการการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (International Aviation Safety Assessment – IASA) คือ ประเทศที่ขาดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลสายการบินให้ดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศที่เป็นองค์กรเทียบเท่ากับ FAA ในประเด็นความปลอดภัยด้านการบิน มีข้อบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่านั้น อาทิ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม การจัดเก็บบันทึกข้อมูล หรือกระบวนการตรวจสอบ ด้วยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่ 2 สายการบินของประเทศไทยยังสามารถดำเนินเที่ยวบินเข้าสหรัฐอเมริกาได้ตามที่มีอยู่เดิม แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเที่ยวบินใหม่เข้าสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทยเคยอยู่ในประเภทที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2539 และได้รับการจัดให้อยู่ในประเภทที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2540 ผลการประเมินการดำเนินการใหม่ในปี พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2551 ยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในประเภทที่ 1 ตามเดิม การประเมินใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทยดำเนินการไม่ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ การประกาศในวันนี้เป็นผลสรุปจากการหารือกับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องหลายครั้งซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม

หน้าที่ส่วนหนึ่งของโครงการการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (IASA) ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) คือทำการประเมินหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินของทุกประเทศที่มีสายการบินยื่นเรื่องขอดำเนินเที่ยวบินเข้าสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินเที่ยวบินเข้าสหรัฐอเมริกาอยู่ในปัจจุบัน หรือร่วมจัดเที่ยวบินรหัสร่วม (code sharing) กับสายการบินของสหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตร และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ การประเมินหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ นี้พิจารณาตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ไม่ใช่ตามระเบียบข้อบังคับของ FAA

ประเทศที่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 (Category 1) ของโครงการ IASA หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศนั้นๆ ดำเนินการได้มาตรฐานของ ICAO ดังนั้น สายการบินของประเทศนั้นจึงสามารถบริการเที่ยวบินเข้าสหรัฐอเมริกาและใช้รหัสของสายการบินของสหรัฐอเมริกาได้ ในการรักษาระดับให้คงอยู่ในประเภทที่ 1 นั้น ประเทศต้องยึดมาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการด้านการบินของสหประชาชาติที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาอากาศยาน เชิญอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ IASA ที่ www.faa.gov/about/initiatives/iasa/